Statenvertaling.nl

sample header image

2 Timotheüs 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Timotheüs 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Het bederf in de laatste dagen
1 ENa weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. a 1 Tim. 4:1. 2 Petr. 2:3. Jud. vs. 18. verwijsteksten
2 Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelven, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig;
3 Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden,
4 Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods;
5 Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht derzelve verloochend hebben. bHeb ook een afkeer van dezen. b Matth. 18:17. Rom. 16:17. 2 Thess. 3:6. Tit. 3:10. 2 Joh. vs. 10. verwijsteksten
6 cWant van dezen zijn het die in de huizen insluipen, en nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menigerlei begeerlijkheden gedreven worden; c Matth. 23:14. Tit. 1:11. verwijsteksten
7 Vrouwkens die altijd leren en nimmermeer tot kennis der waarheid kunnen komen.
8 dGelijkerwijs nu Jannes en Jambres Mozes tegenstonden, alzo staan ook dezen de waarheid tegen; mensen, verdorven zijnde van verstand, verwerpelijk aangaande het geloof. d Ex. 7:11. verwijsteksten
9 Maar zij zullen niet meerder toenemen; want hun uitzinnigheid zal allen openbaar worden, gelijk ook die van genen geworden is.
 
Vasthouden aan de Schriften en aan de gezonde leer
10 Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, lankmoedigheid, liefde, lijdzaamheid,
11 eMijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochíë, in fIkónium en in gLystre; hoedanige vervolgingen ik geleden heb, hen de Heere heeft mij uit alle verlost. e Hand. 13:50. f Hand. 14:2. g Hand. 14:19. h Ps. 34:20. 2 Kor. 1:10. verwijsteksten
12 iEn ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. i Matth. 16:24. Luk. 24:26. Joh. 17:14. Hand. 14:22. 1 Thess. 3:3. verwijsteksten
13 Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid.
14 Maar blijf gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan u verzekering gedaan is, wetende van wien gij het geleerd hebt,
15 En dat gij van kinds af de heilige Schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is.
16 kAl de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; k 2 Petr. 1:20. verwijsteksten
17 Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.

Einde 2 Timotheüs 3