Statenvertaling.nl

sample header image

2 Timotheüs 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Timotheüs 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Opschrift en zegengroet
1 PAULUS, een apostel van JEZUS CHRISTUS, door den wil Gods, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is,
2 Aan Timótheüs, mijn geliefden zoon: aGenade, barmhartigheid, vrede zij u van God den Vader en Christus Jezus, onzen Heere. a Gal. 1:3. 1 Tim. 1:2. 1 Petr. 1:2. verwijsteksten
 
Opwekking tot standvastigheid
3 Ik dank God, bDien ik dien van mijn voorouders aan in een reine consciëntie, cgelijk ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag; b Hand. 22:3. Rom. 1:9. c 1 Thess. 1:2; 3:10. verwijsteksten
4 Zeer begerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik moge met blijdschap vervuld worden;
5 Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, hetwelk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Loïs en uw moeder Euníce; en ik ben verzekerd dat het ook in u woont.
6 Om welke oorzaak ik u indachtig maak, dat gij opwekt de gave Gods, ddie in u is door de oplegging mijner handen. d Hand. 6:6; 8:17; 13:3; 19:6. 1 Tim. 4:14; 5:22. verwijsteksten
7 eWant God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. e Rom. 8:15. verwijsteksten
8 fSchaam u dan niet voor de getuigenis onzes Heeren, noch voor mij, gdie Zijn gevangene ben; maar lijd verdrukkingen met het Evangelie naar de kracht Gods; f Rom. 1:16. g Hand. 21:33. Ef. 3:1; 4:1. Kol. 4:18. Filem. vss. 1, 9, 13. verwijsteksten
9 hDie ons heeft zalig gemaakt, en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar Zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, h Ef. 1:3. Tit. 3:4, 5, 6. verwijsteksten
10 iDoch nu geopenbaard is door de verschijning van onzen Zaligmaker Jezus Christus, kDie den dood heeft tenietgedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het Evangelie; i Rom. 16:25. Ef. 1:9; 3:9. Kol. 1:26. Tit. 1:2. 1 Petr. 1:20. k Jes. 25:8. Hebr. 2:14. verwijsteksten
11 lWaartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen; l Hand. 9:15; 13:2; 22:21. Gal. 1:15; 2:8. Ef. 3:8. 1 Tim. 2:7. verwijsteksten
12 Om welke oorzaak ik ook deze dingen lijd, maar ik word niet beschaamd; want ik weet Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat Hij machtig is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.
13 mHoud het voorbeeld der gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. m 2 Tim. 3:14. verwijsteksten
14 Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is, door den Heiligen Geest, Die in ons woont.
 
De trouw van Onesíforus
15 Gij weet dit, ndat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben, onder dewelke is Fygellus en Hermógenes. n Hand. 19:10. verwijsteksten
16 De Heere geve het huis van oOnesíforus barmhartigheid; want hij heeft mij dikmaals verkwikt, en heeft zich mijner keten niet geschaamd; o 2 Tim. 4:19. verwijsteksten
17 Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naarstiglijk gezocht, en heeft mij gevonden.
18 De Heere geve hem dat hij barmhartigheid vinde bij den Heere in dien dag; en hoeveel hij mij te Éfeze gediend heeft, weet gij zeer wel.

Einde 2 Timotheüs 1