Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding 2 Timotheüs – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De tweede zendbrief van den apostel Paulus aan Timotheüs

Inhoud van dezen zendbrief

DE apostel Paulus te Rome gevangen zijnde, hfdst. 1:8, en nu ziende dat de dood hem was nakende, hfdst. 4:6, heeft dezen tweeden zendbrief aan Timotheüs, die te Efeze was, geschreven, in welken hij hem bidt, na gewoonlijke groetenis, dat hij zo spoedig mogelijk tot hem zou willen komen, verklarende hoezeer hij naar hem verlangt, om zijn uitnemende godzaligheid, waarin hij van zijn grootmoeder en moeder van kindsbeen af opgevoed was; en vermaant hem ernstiglijk, dat hij zijn gaven wel bestede, en niet vreze de troostelijke en voortreffelijke leer van het Heilig Evangelie vrijmoediglijk te verbreiden, volgens zijn voorbeeld; temeer omdat allen die uit Azië waren, hem verlaten hadden, uitgenomen Onesiforus, die hem veel bijstand gedaan had, hfdst. 1. Dat hij ook tot voortplanting derzelver leer andere getrouwe en bekwame mannen hetzelve ambt zou willen bevelen, en voornamelijk het artikel van de opstanding van CHRISTUS bevestigen; troost hem tegen de verdrukkingen, zo met zijn eigen voorbeeld, als met Gods genadige vergelding; vermaant hem alle twistige disputen te schuwen, en waarschuwt hem voor de ketters, voornamelijk voor Hymeneüs en Filetus, die de opstanding der doden loochenden, met een vermaning tot verscheidene christelijke deugden, hfdst. 2. En om hem tot meerdere wakkerheid op te wekken, voorzegt hem hoedanige mensen in de laatste tijden wezen zullen, en hoe zij de waarheid zullen tegenstaan, vermanende dat hij zijn voorbeeld wil volgen, en standvastelijk blijven bij de leer die hij van hem geleerd heeft, als overeenkomende met de Heilige Schrift, welker zekerheid en nuttigheid hij verklaart, hfdst. 3. Eindelijk alzo hij wist dat hij haast zou gedood worden, zo vermaant hij hem zeer ernstiglijk zijn ambt naarstiglijk en getrouwelijk te bedienen en nog voor den winter bij hem te komen, temeer alzo zij hem allen in zijn verantwoording hadden verlaten; en besluit met gewoonlijke groetenissen, hfdst. 4.

Einde inleiding 2 Timotheüs