Statenvertaling.nl

sample header image

1 Timotheüs 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Timotheüs 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Opschrift en zegengroet
1 PAULUS, een apostel van JEZUS CHRISTUS, anaar het bevel van God onzen Zaligmaker, en van den Heere Jezus Christus, bDie onze Hoop is, a Hand. 9:15. b Kol. 1:27. verwijsteksten
2 cAan Timótheüs, mijn oprechten dzoon in het geloof: eGenade, barmhartigheid, vrede zij u van God onzen Vader en Christus Jezus onzen Heere. c Hand. 16:1. 1 Thess. 3:2. d 1 Kor. 4:17. e Gal. 1:3. 1 Petr. 1:2. verwijsteksten
 
De betekenis van de wet
3 Gelijk ik u vermaand heb dat gij te Éfeze zoudt blijven, als ik fnaar Macedónië reisde, zo vermaan ik het u nog, opdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, f Hand. 20:1. verwijsteksten
4 gNoch zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer htwistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. g 1 Tim. 4:7; 6:20. 2 Tim. 2:16. Tit. 1:14; 3:9. h 1 Tim. 6:4. verwijsteksten
5 iMaar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede consciëntie en uit een ongeveinsd geloof; i Rom. 13:8. Gal. 5:14. verwijsteksten
6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking;
7 Willende leraars der wet zijn, niet verstaande noch wat zij zeggen, noch wat zij bevestigen.
8 Doch wij weten kdat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt, k Rom. 7:12. verwijsteksten
9 En hij dit weet, ldat den rechtvaardige de wet niet is gezet, maar den ongerechtigen en den halsstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, l Gal. 5:23. verwijsteksten
10 Den hoereerders, dien die bij mannen liggen, den mensendieven, den leugenaars, den meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is,
11 Naar het Evangelie der heerlijkheid mdes zaligen Gods, ndat mij toebetrouwd is. m 1 Tim. 6:15. n 1 Thess. 2:4. verwijsteksten
 
Gods genade, aan Paulus bewezen
12 En ik dank Hem Die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onzen Heere, dat Hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende,
13 oDie tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker; maar mij is barmhartigheid geschied, pdewijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid; o Hand. 8:3; 9:1; 22:4; 26:9. 1 Kor. 15:9. Gal. 1:13. p Joh. 9:39, 41. Hand. 3:17. verwijsteksten
14 Doch de genade onzes Heeren is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus.
15 Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, qdat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. q Matth. 9:13. Mark. 2:17. Luk. 5:32; 19:10. 1 Joh. 3:5. verwijsteksten
16 Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al Zijn lankmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld dergenen die in Hem geloven zullen ten eeuwigen leven.
17 Den Koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
 
Opwekking tot den goeden strijd
18 Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timótheüs, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn, rin dezelve den goeden strijd strijdt, r 1 Tim. 6:12. verwijsteksten
19 sHoudende het geloof, en een goede consciëntie, welke sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben; s 1 Tim. 3:9. verwijsteksten
20 Onder welke is tHymenéüs en vAlexander, xdie ik den satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren. t 2 Tim. 2:17. v 2 Tim. 4:14. x 1 Kor. 5:5. verwijsteksten

Einde 1 Timotheüs 1