Statenvertaling.nl

sample header image

2 Thessalonicenzen 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

2 Thessalonicenzen 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De openbaring van den antichrist
1 EN wij bidden u, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem,
2 aDat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware. a Jer. 29:8. Matth. 24:4. Ef. 5:6. Kol. 2:18. 1 Joh. 4:1. verwijsteksten
3 Dat u niemand verleide in enigerlei wijze; want die komt niet btenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, b Matth. 24:23. 1 Tim. 4:1. 1 Joh. 2:18. verwijsteksten
4 Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, czichzelven vertonende dat hij God is. c Dan. 11:36. verwijsteksten
5 Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde, u deze dingen gezegd heb?
6 En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard worde te zijner eigen tijd.
7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
8 En alsdan zal de ongerechtige geopenbaard worden, ddenwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en tenietmaken door de verschijning Zijner toekomst; d Job 4:9. Jes. 11:4. verwijsteksten
9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is enaar de werking des satans, fin alle kracht en tekenen en wonderen der leugen, e Joh. 8:41. 2 Kor. 4:4. Ef. 2:2. f Deut. 13:1. Openb. 13:13. verwijsteksten
10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid gin degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. g 2 Kor. 2:15; 4:3. verwijsteksten
11 hEn daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, idat zij de leugen zouden geloven; h Rom. 1:24. i 1 Tim. 4:1. verwijsteksten
12 Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.
 
Opwekking tot standvastigheid
13 Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over u, broeders, die van den Heere bemind zijt, dat u God van den beginne verkoren heeft tot zaligheid, in heiligmaking des Geestes en geloof der waarheid;
14 Waartoe Hij u geroepen heeft door ons Evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus.
15 Zo dan, broeders, staat vast ken houdt de inzettingen die u geleerd zijn, hetzij door ons woord, hetzij door onzen zendbrief. k 2 Thess. 3:6. verwijsteksten
16 En onze Heere Jezus Christus Zelf, en onze God en Vader, Die ons heeft liefgehad, en gegeven heeft een eeuwige vertroosting en goede hoop in genade,
17 Vertrooste uw harten, en lversterke u in alle goed woord en werk. l 1 Thess. 3:13. verwijsteksten

Einde 2 Thessalonicenzen 2