Statenvertaling.nl

sample header image

1 Thessalonicenzen 5 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Thessalonicenzen 5

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De wederkomst des Heeren
1 MAAR van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van node dat men u schrijft.
2 Want gij weet zelven zeer wel, adat de dag des Heeren alzo zal komen gelijk een dief in den nacht. a Matth. 24:43. 2 Petr. 3:10. Openb. 3:3; 16:15. verwijsteksten
3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede en zonder gevaar, dan zal been haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. b 2 Thess. 1:9. verwijsteksten
4 cMaar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. c Ef. 5:8. verwijsteksten
5 Gij zijt allen dkinderen des lichts en kinderen edes dags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. d Luk. 16:8. Ef. 5:8. e Rom. 13:12. verwijsteksten
6 fZo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar glaat ons waken hen nuchter zijn. f Rom. 13:11, 13. Ef. 5:14. g Luk. 21:36. h 1 Kor. 15:34. verwijsteksten
7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken.
8 Maar wij die des dags zijn, laat ons nuchter zijn, iaangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm de hoop der zaligheid. i Jes. 59:17. Ef. 6:14, enz. verwijsteksten
9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid door onzen Heere Jezus Christus,
10 Die voor ons gestorven is, kopdat wij, hetzij dat wij waken, hetzij dat wij slapen, tezamen met Hem leven zouden. k Rom. 14:7. 2 Kor. 5:15. Gal. 2:20. 1 Petr. 4:2. verwijsteksten
11 Daarom, vermaant elkander, en sticht de een den ander, gelijk gij ook doet.
 
Vermaningen en zegenbede
12 lEn wij bidden u, broeders, erkent degenen die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in den Heere en u vermanen, l Rom. 15:27. 1 Kor. 9:11; 16:18. Gal. 6:6. Filipp. 2:29. 1 Tim. 5:17. Hebr. 13:7, 17. verwijsteksten
13 En acht hen zeer veel in liefde, om huns werks wil. Zijt vreedzaam onder elkander.
14 En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig jegens allen.
15 mZiet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelde, maar jaagt allen tijd het goede na, zo jegens elkander als jegens allen. m Lev. 19:18. Spr. 20:22; 24:29. Matth. 5:39. Rom. 12:17. 1 Kor. 6:7. 1 Petr. 3:9. verwijsteksten
16 nVerblijdt u allen tijd. n Matth. 5:12. Luk. 10:20. Rom. 12:12. Filipp. 4:4. verwijsteksten
17 oBidt zonder ophouden. o Luk. 18:1. Rom. 12:12. Kol. 4:2. verwijsteksten
18 pDankt God in alles; want dit is de wil Gods in Christus Jezus over u. p Ef. 5:20. verwijsteksten
19 qBlust den Geest niet uit; q 1 Kor. 14:30. verwijsteksten
20 Veracht de profetieën niet;
21 rBeproeft alle dingen; behoudt het goede. r 1 Joh. 4:1. verwijsteksten
22 sOnthoudt u van allen schijn des kwaads. s Filipp. 4:8. verwijsteksten
23 tEn de God des vredes Zelf heilige u geheel en al; en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worde onberispelijk bewaard in de toekomst van onzen Heere Jezus Christus. t 1 Kor. 1:8. Filipp. 4:9. 1 Thess. 3:13. verwijsteksten
24 vHij Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal. v 1 Kor. 1:9; 10:13. 2 Kor. 1:18. 2 Thess. 3:3. verwijsteksten
25 Broeders, bidt voor ons.
26 xGroet al de broeders met een heiligen kus. x Rom. 16:16. 1 Kor. 16:20. 2 Kor. 13:12. 1 Petr. 5:14. verwijsteksten
27 Ik bezweer ulieden bij den Heere, dat deze zendbrief al den heiligen broederen gelezen worde.
28 De genade van onzen Heere Jezus Christus zij met ulieden. Amen.

Einde 1 Thessalonicenzen 5