Statenvertaling.nl

sample header image

Filippenzen 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Filippenzen 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Alles verwerpelijk om Christus
1 VOORTS, mijne broeders, averblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, en het is u zeker. a Filipp. 4:4. Jak. 1:2. 1 Petr. 4:13. verwijsteksten
2 bZiet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. b Jes. 56:10. verwijsteksten
3 cWant wij zijn de besnijding, wij die dGod in den geest dienen, en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen; c Deut. 10:16; 30:6. Jer. 4:4. Rom. 2:29. Kol. 2:11. d Joh. 4:24. verwijsteksten
4 Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, eik nog meer: e 2 Kor. 11:21. verwijsteksten
5 Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van fIsraël, van den stam van gBenjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet heen farizeeër; f 2 Kor. 11:22. g Gen. 49:27. h Hand. 23:6. verwijsteksten
6 Naar den ijver ieen vervolger der gemeente; naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. i Hand. 8:3; 9:1; 22:3, 4. Gal. 1:13. 1 Tim. 1:13. verwijsteksten
7 kMaar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus’ wil schade geacht. k Matth. 13:44. verwijsteksten
8 Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, lom de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen; l Jes. 53:11. Jer. 9:23. Joh. 17:3. Kol. 2:2. verwijsteksten
9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid mdie uit God is door het geloof; m Rom. 1:17; 3:21. verwijsteksten
10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding nen de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, n Rom. 8:17. 2 Kor. 4:10. 2 Tim. 2:11, 12. 1 Petr. 4:13. verwijsteksten
11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.
12 Niet dat ik het alrede gekregen heb of alrede volmaakt ben; maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
13 Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb.
14 Maar één ding doe ik, vergetende hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, ojaag ik naar het wit tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. o 1 Kor. 9:24. 2 Tim. 4:7. verwijsteksten
15 Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen; en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren.
16 Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin pnaar denzelven regel wandelen, qlaat ons hetzelfde gevoelen. p Gal. 6:16. q Rom. 12:16; 15:5. 1 Kor. 1:10. Filipp. 2:2. 1 Petr. 3:8. verwijsteksten
 
Christelijke levenswandel
17 Weest mede rmijn navolgers, broeders, en merkt op degenen die alzo wandelen, gelijk gij ons stot een voorbeeld hebt. r 1 Kor. 4:16; 11:1. 1 Thess. 1:6. s 2 Thess. 3:9. 1 Petr. 5:3. verwijsteksten
18 tWant velen wandelen anders; van dewelke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn; t Rom. 16:17. verwijsteksten
19 Welker einde is het verderf, welker god is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelke aardse dingen bedenken.
20 vMaar onze wandel is in de hemelen, xwaaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus, v Hebr. 13:14. x 1 Kor. 1:7. 1 Thess. 1:10. Tit. 2:13. verwijsteksten
21 yDie ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen. y 1 Kor. 15:51. Kol. 3:4. 1 Joh. 3:2. verwijsteksten

Einde Filippenzen 3