Statenvertaling.nl

sample header image

Filippenzen 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Filippenzen 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Opwekking tot eensgezindheid en ootmoed
1 INDIEN er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des Geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn,
2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt aeensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. a Rom. 12:16; 15:5. 1 Kor. 1:10. Filipp. 3:16. 1 Petr. 3:8. verwijsteksten
3 Doet geen ding door twisting of ijdele eer, bmaar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven. b Rom. 12:10. 1 Petr. 5:5. verwijsteksten
4 cEen iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen dat der anderen is. c 1 Kor. 10:24; 13:5. verwijsteksten
5 dWant dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, d Matth. 11:29. Joh. 13:15. 1 Petr. 2:21. 1 Joh. 2:6. verwijsteksten
6 eDie in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode evengelijk te zijn, e 2 Kor. 4:4. Kol. 1:15. Hebr. 1:3. verwijsteksten
7 fMaar heeft Zichzelven vernietigd, gde gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; f Ps. 8:6. g Matth. 20:28. Joh. 13:14. verwijsteksten
8 hEn in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven ivernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. h Hebr. 2:14, 17; 4:15. i Hebr. 2:9; 12:2. verwijsteksten
9 kDaarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem leen Naam gegeven, welke boven allen naam is, k Hand. 2:33. l Hebr. 1:4. verwijsteksten
10 mOpdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn, m Jes. 45:23. Rom. 14:11. verwijsteksten
11 nEn alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. n Joh. 13:13. 1 Kor. 8:6; 12:3. verwijsteksten
 
Opwekking tot heiligen wandel
12 Alzo dan, mijne geliefden, gelijk gij allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven;
13 oWant het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. o 2 Kor. 3:5. verwijsteksten
14 pDoet alle dingen qzonder murmureren en tegenspreken, p Rom. 12:17. 1 Petr. 2:12. q 1 Petr. 4:9. verwijsteksten
15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, ronder welke gij schijnt als lichten in de wereld; r Spr. 4:18. Matth. 5:14. verwijsteksten
16 Voorhoudende het woord des levens, smij tot een roem tegen den dag van Christus, dat ik niet tevergeefs heb gelopen, noch tevergeefs gearbeid. s 2 Kor. 1:14. 1 Thess. 2:19. verwijsteksten
17 Ja, indien ik ook tot een drankoffer geofferd word over de offerande en bediening uws geloofs, tzo verblijd ik mij en verblijd mij met u allen; t 2 Kor. 7:4. verwijsteksten
18 En om datzelve verblijdt gij u ook, en verblijdt ook ulieden met mij.
 
Timótheüs en Epafrodítus
19 En ik hoop in den Heere Jezus, vTimótheüs haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed moge zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben. v Hand. 16:1. Rom. 16:21. 1 Thess. 3:2. verwijsteksten
20 Want ik heb niemand die even alzo gemoed is, dewelke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen.
21 xWant zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. x 1 Kor. 10:24; 13:5. verwijsteksten
22 En gij weet zijn beproeving, dat hij als een kind zijn vader, met mij gediend heeft in het Evangelie.
23 Ik hoop dan wel dezen van stonden aan te zenden, zo haast als ik in mijn zaken zal voorzien hebben;
24 Doch ik vertrouw in den Heere, dat ik ook zelf haast tot u komen zal.
25 Maar ik heb nodig geacht tot u te zenden Epafrodítus, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, en uw afgezondene en bedienaar mijner nooddruft;
26 Dewijl hij zeer begerig was naar u allen, en zeer beangst was, omdat gij gehoord hadt dat hij krank was.
27 En hij is ook krank geweest tot nabij den dood; maar God heeft Zich zijner ontfermd, en niet alleen zijner, maar ook mijner, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben.
28 Zo heb ik dan hem te spoediger gezonden, opdat gij hem ziende, wederom u zoudt verblijden, en ik te min zou droevig zijn.
29 Ontvangt hem dan in den Heere met alle blijdschap, yen houdt dezulken in waarde. y 1 Kor. 9:14. Gal. 6:6. 1 Thess. 5:12. 1 Tim. 5:17. Hebr. 13:17. verwijsteksten
30 Want om het werk van Christus was hij tot nabij den dood gekomen, zijn leven niet achtende, opdat hij het gebrek uwer bediening aan mij vervullen zou.

Einde Filippenzen 2