Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 34 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Deuteronomium 34

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Mozes sterft
1 TOEN ging Mozes op uit de vlakke velden van Moab, naar den berg Nebo, op de hoogte van Pisga, welke recht tegenover Jericho is; en de HEERE awees hem dat ganse land, Gilead tot Dan toe, a Deut. 3:27. verwijsteksten
2 En het ganse Naftali, en het land van Efraïm en Manasse, en het ganse land van Juda tot aan de achterste zee,
3 En het zuiden en het effen veld der vallei van Jericho, de palmstad, tot Zoar toe.
4 En de HEERE zeide tot hem: Dit is het land dat Ik bAbraham, Izak en Jakob gezworen heb, zeggende: Uw zaad zal Ik het geven. Ik heb het u met uw ogen doen zien, maar gij zult daarheen niet overgaan. b Gen. 12:7; 13:15; 15:18; 26:4; 28:13. verwijsteksten
5 Alzo stierf Mozes, de knecht des HEEREN, aldaar, in het land van Moab, naar des HEEREN mond.
6 En Hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Beth-Peor; en cniemand heeft zijn graf geweten tot op dezen dag. c Jud. vs. 9. verwijsteksten
7 Mozes nu was honderd en twintig jaar oud, als hij stierf; zijn oog was niet donker geworden en zijn kracht was niet vergaan.
8 En de kinderen Israëls beweenden Mozes in de vlakke velden van Moab, dertig dagen; en de dagen des wenens, van den rouw over Mozes, werden voleind.
9 Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van den geest der wijsheid, dwant Mozes had zijn handen op hem gelegd; zo hoorden de kinderen Israëls naar hem en deden gelijk als de HEERE Mozes geboden had. d Num. 27:18. verwijsteksten
10 En er stond geen profeet meer op in Israël gelijk Mozes, dien de HEERE gekend had van aangezicht tot aangezicht,
11 In al de tekenen en de wonderen, waartoe hem de HEERE gezonden heeft, om die in Egypteland te doen, aan Farao, en aan al zijn knechten en aan al zijn land;
12 En in al die sterke hand en in al die grote verschrikking, die Mozes gedaan heeft voor de ogen van het ganse Israël.

Einde Deuteronomium 34