Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 21 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Deuteronomium 21

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Verzoening van doodslag, door onbekenden gepleegd
1 WANNEER in het land hetwelk de HEERE uw God u geven zal om dat te erven, een verslagene zal gevonden worden, liggende in het veld, niet bekend zijnde wie hem geslagen heeft,
2 Zo zullen uw oudsten en uw rechters uitgaan, en zij zullen meten naar de steden die rondom den verslagene zijn.
3 De stad nu die de naaste zal zijn aan den verslagene, daar zullen de oudsten derzelver stad een jonge koe van de runderen nemen, met dewelke niet gearbeid is, die aan het juk niet getrokken heeft.
4 En de oudsten derzelver stad zullen de jonge koe afbrengen in een ruw dal, dat niet bearbeid noch bezaaid zal zijn; en zij zullen deze jonge koe aldaar in het dal den nek doorhouwen.
5 Dan zullen de priesters, de kinderen van Levi, toetreden; want de HEERE uw God heeft hen verkoren om Hem te dienen en om in des HEEREN Naam te zegenen, en naar hun mond zal alle twist en alle plaag afgedaan worden.
6 En alle oudsten derzelver stad, die naast aan den verslagene zijn, zullen hun handen wassen over deze jonge koe die in dat dal de nek doorgehouwen is.
7 En zij zullen betuigen en zeggen: Onze handen hebben dit bloed niet vergoten en onze ogen hebben het niet gezien;
8 Wees Uw volk Israël genadig, dat Gij, o HEERE, verlost hebt, en leg geen onschuldig bloed in het midden van Uw volk Israël. En dat bloed zal voor hen verzoend zijn.
9 Alzo zult gij het onschuldig bloed uit het midden van u wegdoen; want gij zult doen wat recht is in de ogen des HEEREN.
 
De vrouw in krijgsgevangenschap
10 Wanneer gij zult uitgetogen zijn tot den strijd tegen uw vijanden, en de HEERE uw God hen zal gegeven hebben in uw hand, dat gij hun gevangenen gevankelijk wegvoert,
11 En gij onder de gevangenen zult zien een vrouw, schoon van gedaante, en gij lust tot haar gekregen zult hebben, dat gij haar u ter vrouw neemt,
12 Zo zult gij haar binnen in uw huis brengen; en zij zal haar hoofd scheren en haar nagels besnijden.
13 En zij zal het kleed harer gevangenis van zich afleggen, en in uw huis zitten en haar vader en haar moeder een maand lang bewenen; en daarna zult gij tot haar ingaan en haar man zijn, en zij zal u ter vrouw zijn.
14 En het zal geschieden, indien gij geen behagen in haar hebt, dat gij haar zult laten gaan naar haar begeerte, doch gij zult haar geenszins voor geld verkopen; gij zult met haar geen gewin drijven, daarom dat gij haar vernederd hebt.
 
Het eerstgeboorterecht
15 Wanneer een man twee vrouwen heeft, een beminde en een gehate, en de beminde en de gehate hem zonen zullen gebaard hebben, en de eerstgeboren zoon van de gehate zal zijn,
16 Zo zal het geschieden ten dage als hij zijn zonen zal doen erven wat hij heeft, dat hij niet zal vermogen de eerstgeboorte te geven aan den zoon der beminde, voor het aangezicht van den zoon der gehate, die de eerstgeborene is.
17 Maar den eerstgeborene, den zoon der gehate, zal hij kennen, agevende hem het dubbele deel van alles wat bij hem zal worden gevonden; want hij is bhet beginsel zijner kracht, het recht der eerstgeboorte is zijne. a 1 Kron. 5:1. b Gen. 49:3. verwijsteksten
 
De wederspannige zoon
18 Wanneer iemand een moedwilligen en wederspannigen zoon heeft, die de stem zijns vaders en de stem zijner moeder niet gehoorzaam is, en zij hem gekastijd zullen hebben, en hij naar hen niet horen zal,
19 Zo zullen zijn vader en zijn moeder hem grijpen, en zij zullen hem uitbrengen tot de oudsten zijner stad en tot de poort zijner plaats.
20 En zij zullen zeggen tot de oudsten zijner stad: Deze onze zoon is afwijkende en wederspannig, hij is onze stem niet gehoorzaam; hij is een brasser en zuiper.
21 Dan zullen alle lieden zijner stad hem met stenen overwerpen, dat hij sterve, en gij zult het boze uit het midden van u wegdoen; dat het gans Israël hore en vreze.
 
Begrafenis van terechtgestelden
22 Voorts wanneer in iemand een zonde zal zijn die het oordeel des doods waardig is, dat hij gedood zal worden, en gij hem aan het hout zult opgehangen hebben,
23 Zo zal zijn dode lichaam aan het hout niet overnachten, maar gij zult het zekerlijk ten zelven dage begraven; want een opgehangene is cGode een vloek. Alzo zult gij uw land niet verontreinigen, dat u de HEERE uw God ten erve geeft. c Gal. 3:13. verwijsteksten

Einde Deuteronomium 21