Statenvertaling.nl

sample header image

Efeze 6 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Efeze 6

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Gehoorzaamheid
1 GIJa kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. a Kol. 3:20. verwijsteksten
2 bEer uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), b Ex. 20:12. Deut. 5:16; 27:16. Matth. 15:4. Mark. 7:10. verwijsteksten
3 Opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde.
4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, cmaar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren. c Deut. 6:7, 20. Ps. 78:4. Spr. 19:18; 29:17. verwijsteksten
5 dGij dienstknechten, zijt gehoorzaam uw heren naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelijk als aan Christus; d Kol. 3:22. 1 Tim. 6:1. Tit. 2:9. 1 Petr. 2:18. verwijsteksten
6 Niet naar ogendienst als mensenbehagers, maar als dienstknechten van Christus, doende den wil Gods van harte;
7 Dienende met goedwilligheid den Heere en niet de mensen;
8 Wetende dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije.
9 eEn gij heren, doet hetzelfde bij hen, nalatende de dreiging; als die weet dat ook uws zelfs Heere in de hemelen is, fen dat geen aanneming des persoons bij Hem is. e Kol. 4:1. f Deut. 10:17. 2 Kron. 19:7. Job 34:19. Hand. 10:34. Rom. 2:11. Gal. 2:6. Kol. 3:25. 1 Petr. 1:17. verwijsteksten
 
De geestelijke wapenrusting
10 Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht.
11 gDoet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. g Kol. 3:12. 1 Thess. 5:8. verwijsteksten
12 Want wij hebben den strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, htegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. h Ef. 2:2. verwijsteksten
13 Daarom, neemt aan ide gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven. i 2 Kor. 10:4. verwijsteksten
14 kStaat dan, uw lendenen omgord hebbende met de waarheid, len aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid, k Luk. 12:35. 1 Petr. 1:13. l Jes. 59:17. 2 Kor. 6:7. verwijsteksten
15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het Evangelie des vredes;
16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.
17 mEn neemt den helm der zaligheid, nen het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord; m Jes. 59:17. 1 Thess. 5:8. n Hebr. 4:12. Openb. 2:16. verwijsteksten
18 Met alle bidding en smeking biddende ote allen tijde in den geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen; o Luk. 18:1. Rom. 12:12. Kol. 4:2. 1 Thess. 5:17. verwijsteksten
19 En pvoor mij, opdat mij het woord gegeven worde in de opening mijns monds met vrijmoedigheid, om de verborgenheid des Evangelies bekend te maken; p Hand. 4:29. 2 Thess. 3:1. verwijsteksten
20 qWaarover ik een gezant ben rin een keten, opdat ik in hetzelve vrijmoediglijk moge spreken, gelijk mij betaamt te spreken. q 2 Kor. 5:20. r Hand. 28:20. verwijsteksten
 
Mededeling en zegenbede
21 sEn opdat ook gij moogt weten hetgeen mij aangaat, en wat ik doe, dat alles zal u tTýchikus, de geliefde broeder en getrouwe dienaar in den Heere, bekendmaken; s Kol. 4:7. t Hand. 20:4. Kol. 4:7. Tit. 3:12. verwijsteksten
22 Denwelken ik te dienzelven einde vtot u gezonden heb, opdat gij onze zaken zoudt weten en hij uw harten zou vertroosten. v 2 Tim. 4:12. verwijsteksten
23 Vrede zij den broederen en liefde met geloof, van God den Vader en den Heere Jezus Christus.
24 De genade zij met al degenen die onzen Heere Jezus Christus liefhebben in onverderfelijkheid. Amen.

Einde Efeze 6