Statenvertaling.nl

sample header image

Efeze 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Efeze 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Eén lichaam en één Geest
1 ZO bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, adat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt; a Gen. 17:1. 1 Kor. 7:20. Filipp. 1:27. Kol. 1:10. 1 Thess. 2:12. verwijsteksten
2 bMet alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; b Kol. 1:11; 3:12. 1 Thess. 5:14. verwijsteksten
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.
4 Eén lichaam is het en één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één hoop uwer roeping;
5 cEén Heere, één geloof, één doop, c Deut. 4:39. Mal. 2:10. 1 Kor. 8:4, 6. verwijsteksten
6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen en door allen en in u allen.
7 dMaar elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus. d Rom. 12:6. 1 Kor. 12:11. 2 Kor. 10:13. 1 Petr. 4:10. verwijsteksten
8 Daarom zegt Hij: eAls Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangengenomen, en heeft den mensen gaven gegeven. e Ps. 68:19. verwijsteksten
9 fNu, dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? f Joh. 3:13; 6:62. verwijsteksten
10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook Die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.
11 gEn Dezelve heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; g 1 Kor. 12:28. verwijsteksten
12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing hvan het lichaam van Christus; h Rom. 12:5. 1 Kor. 12:27. Ef. 1:23; 5:23. Kol. 1:24. verwijsteksten
13 Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en der kennis van den Zone Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus;
14 iOpdat wij niet meer kinderen zouden zijn, kdie als de vloed bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen; i 1 Kor. 14:20. k Matth. 11:7. verwijsteksten
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem Die lhet Hoofd is, namelijk Christus; l Ef. 5:23. Kol. 1:18. verwijsteksten
16 mUit Welken het gehele lichaam, bekwamelijk samengevoegd en tezamen vastgemaakt zijnde door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn mate, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouwing in de liefde. m Rom. 12:5. 1 Kor. 12:27. Ef. 2:21. verwijsteksten
 
De oude en de nieuwe mens
17 Ik zeg dan dit nen betuig het in den Heere, odat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid huns gemoeds, n Rom. 1:9. o Rom. 1:18. 1 Petr. 4:3. verwijsteksten
18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, pdoor de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten; p 1 Thess. 4:5. verwijsteksten
19 Welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelven hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven.
20 Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gij maar Hem gehoord hebt en door Hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gij zoudt qafleggen, aangaande den vorigen wandel, den ouden mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, q Kol. 3:9. Hebr. 12:1. 1 Petr. 2:1. verwijsteksten
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds,
24 rEn den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. r Rom. 6:4. Kol. 3:10. 1 Petr. 4:2. verwijsteksten
25 Daarom, legt af de leugen, sen spreekt de waarheid, een iegelijk met zijn naaste; want wij zijn elkanders leden. s Zach. 8:16. verwijsteksten
26 tWordt toornig en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid; t Ps. 4:5. verwijsteksten
27 vEn geeft den duivel geen plaats. v Jak. 4:7. 1 Petr. 5:9. verwijsteksten
28 Die gestolen heeft, stele niet meer, xmaar arbeide liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebbe mede te delen dengene die nood heeft. x Hand. 20:35. 1 Thess. 4:11. 2 Thess. 3:8, 12. verwijsteksten
29 yGeen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede rede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geve dien die ze horen. y Matth. 12:36. Ef. 5:3, 4. verwijsteksten
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, zdoor Welken gij verzegeld zijt tot den dag ader verlossing. z Rom. 8:16. 2 Kor. 1:22; 5:5. Ef. 1:13. a Luk. 21:28. Rom. 8:23. Ef. 1:14. verwijsteksten
31 bAlle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid. b Kol. 3:19. verwijsteksten
32 cMaar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, dvergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft. c Filipp. 2:1. Kol. 3:12. d Matth. 6:14. Mark. 11:25. Kol. 3:13. verwijsteksten

Einde Efeze 4