Statenvertaling.nl

sample header image

Efeze 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Efeze 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Paulus’ arbeid onder de heidenen
1 OM deze oorzaak ben ik, Paulus, ade gevangene van Christus Jezus voor u, die heidenen zijt; a Hand. 21:33. Ef. 4:1. Filipp. 1:7, 13, 14, 16. Kol. 4:3. 2 Tim. 1:8. Filem. vs. 1. verwijsteksten
2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling bder genade Gods, cdie mij gegeven is aan u, b Rom. 1:5. c vers 8. Hand. 13:2. verwijsteksten
3 Dat Hij mij ddoor openbaring heeft bekendgemaakt edeze verborgenheid (gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, d Hand. 22:17, 21; 26:16, 17. Gal. 1:11, 12. e Rom. 16:25. verwijsteksten
4 Waaraan gij dit lezende, kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus),
5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, fgelijk zij nu is geopenbaard aan Zijn heilige apostelen en profeten door den Geest; f Hand. 10:28. verwijsteksten
6 Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen, en van hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zijner belofte in Christus door het Evangelie;
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods, die mij gegeven is gnaar de werking Zijner kracht. g Ef. 1:19. Kol. 2:12. verwijsteksten
8 Mij, hden allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om ionder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus, h 1 Kor. 15:9. 1 Tim. 1:15. i Hand. 9:15; 13:2; 22:21. Gal. 1:16; 2:8. 1 Tim. 2:7. 2 Tim. 1:11. verwijsteksten
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan welke de gemeenschap kder verborgenheid is, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen lgeschapen heeft door Jezus Christus; k Rom. 16:25. Ef. 1:9. Kol. 1:26. 2 Tim. 1:10. Tit. 1:2. 1 Petr. 1:20. l Gen. 1:3. Ps. 33:6. Joh. 1:3. Kol. 1:16. Hebr. 1:2. verwijsteksten
10 mOpdat nu door de gemeente bekendgemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige wijsheid Gods; m 1 Petr. 1:12. verwijsteksten
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;
12 nIn Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid en den toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. n Joh. 10:9; 14:6. Rom. 5:2. Ef. 2:18. Hebr. 10:19. verwijsteksten
13 oDaarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen pvoor u, hetwelk is uw heerlijkheid. o Filipp. 1:14. 1 Thess. 3:3. p Kol. 1:24. verwijsteksten
 
Gebed om versterking der Efeziërs
14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus,
15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt,
16 Opdat Hij u geve, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht qversterkt te worden door Zijn Geest in den inwendigen mens; q Ef. 6:10. verwijsteksten
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij in de liefde rgeworteld en gegrond zijt; r Kol. 2:7. verwijsteksten
18 Opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen, welke de breedte en lengte en diepte en hoogte is,
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.
20 sHem nu Die machtig is meer dan overvloediglijk te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, s Rom. 16:25. verwijsteksten
21 Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

Einde Efeze 3