Statenvertaling.nl

sample header image

1 Korinthe 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

1 Korinthe 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Opschrift en zegengroet
1 PAULUS, een geroepen apostel van JEZUS CHRISTUS door den wil Gods, en Sósthenes, de broeder,
2 Aan de gemeente Gods die te Korinthe is, aden geheiligden in Christus Jezus, bden geroepen heiligen, cmet allen die den Naam van onzen Heere Jezus Christus aanroepen in alle plaats, beide hun en onzen Heere: a Joh. 17:19. Hand. 15:9. 1 Thess. 4:7. b Rom. 1:7. Ef. 1:1. c 2 Tim. 2:22. verwijsteksten
3 dGenade zij u en vrede van God onzen Vader en den Heere Jezus Christus. d Rom. 1:7. 2 Kor. 1:2. Ef. 1:2. 1 Petr. 1:2. verwijsteksten
 
De Korinthiërs rijk in Christus
4 Ik dank mijn God allen tijd over u vanwege de genade Gods, die u gegeven is in Christus Jezus;
5 eDat gij in alles zijt rijk geworden in Hem, in alle rede en alle kennis, e Kol. 1:9. verwijsteksten
6 Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u;
7 Alzo dat het u aan geen gave ontbreekt, fverwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus Christus; f Filipp. 3:20. Tit. 2:13. verwijsteksten
8 gWelke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus. g 1 Thess. 3:13; 5:23. verwijsteksten
9 hGod is getrouw, door Welken gij geroepen zijt tot ide gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onzen Heere. h 1 Kor. 10:13. 1 Thess. 5:24. i Jer. 32:40, enz. Joh. 15:5. Gal. 2:20. 1 Joh. 1:3. verwijsteksten
 
Partijschap in de gemeente
10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, kdat gij allen hetzelfde spreekt en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in één zelfden zin en in één zelfde gevoelen. k Rom. 12:16; 15:5. Filipp. 2:2; 3:16. 1 Petr. 3:8. verwijsteksten
11 Want mij is van u bekendgemaakt, mijne broeders, door die van het huisgezin van Chloë zijn, dat er twisten onder u zijn.
12 En dit zeg ik, dat een iegelijk van u zegt: lIk ben van Paulus, en ik mvan Apollos, en ik van Céfas, en ik van Christus. l 1 Kor. 3:4. m Hand. 18:24. 1 Kor. 16:12. verwijsteksten
13 Is Christus gedeeld? Is Paulus voor u gekruist? Of zijt gij in Paulus’ naam gedoopt?
14 Ik dank God dat ik niemand van ulieden gedoopt heb dan nCrispus en oGajus; n Hand. 18:8. o Rom. 16:23. verwijsteksten
15 Opdat niet iemand zegge dat ik in mijn naam gedoopt heb.
16 Doch ik heb ook het huisgezin van pStéfanas gedoopt; voorts weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. p 1 Kor. 16:15, 17. verwijsteksten
17 Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen; qniet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld worde. q 1 Kor. 2:1, 4. 2 Petr. 1:16. verwijsteksten
 
De dwaasheid der prediking
18 Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid; rmaar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. r Rom. 1:16. verwijsteksten
19 Want er is geschreven: sIk zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik tenietmaken. s Job 5:12. Jes. 29:14. verwijsteksten
20 tWaar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt? t Jes. 33:18. verwijsteksten
21 vWant nademaal in de wijsheid Gods de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. v Matth. 11:25. Luk. 10:21. verwijsteksten
22 Overmits xde Joden een teken begeren, en de Grieken wijsheid zoeken; x Matth. 12:38; 16:1. Joh. 4:48. verwijsteksten
23 Doch wij prediken Christus den Gekruisigde, yden Joden wel een ergernis, en den Grieken een dwaasheid, y Matth. 11:6. Joh. 6:60, 66. verwijsteksten
24 Maar hun die geroepen zijn, beide Joden en Grieken, prediken wij Christus, de Kracht Gods en zde Wijsheid Gods. z Kol. 2:3. verwijsteksten
25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen, en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.
26 Want gij ziet uw roeping, broeders, adat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees, niet vele machtigen, niet vele edelen. a Joh. 7:48. Jak. 2:5. verwijsteksten
27 Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat Hij het sterke zou beschamen;
28 En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is, teniet zou maken;
29 Opdat geen vlees zou roemen voor Hem.
30 Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, bDie ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing; b Jer. 23:5. Joh. 17:19. verwijsteksten
31 Opdat het zij, gelijk geschreven is: cDie roemt, roeme in den Heere. c Jes. 65:16. Jer. 9:23, 24. 2 Kor. 10:17. verwijsteksten

Einde 1 Korinthe 1