Statenvertaling.nl

sample header image

Romeinen 6 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Romeinen 6

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Gestorven aan de zonde
1 WAT zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?
2 Dat zij verre. Wij die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?
3 Of weet gij niet adat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? a Gal. 3:27. verwijsteksten
4 bWij zijn dan met Hem begraven door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden copgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij din nieuwheid des levens wandelen zouden. b Kol. 2:12. c Rom. 8:11. Filipp. 3:10, 11. d Ef. 4:23. Kol. 3:10. Hebr. 12:1. 1 Petr. 2:2. verwijsteksten
5 eWant indien wij met Hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; e Rom. 8:11. Kol. 3:1. verwijsteksten
6 Dit wetende, dat onze oude mens fmet Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde tenietgedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. f Gal. 2:20; 5:24. Filipp. 3:10. 1 Petr. 4:1, 2. verwijsteksten
7 gWant die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. g 1 Petr. 4:1. verwijsteksten
8 hIndien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven, h 2 Tim. 2:11. verwijsteksten
9 iWetende dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. i Openb. 1:18. verwijsteksten
10 kWant dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. k 1 Petr. 2:24. verwijsteksten
11 Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor, dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onzen Heere.
12 Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelven lichaams.
13 En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid; lmaar stelt uzelven Gode, als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid. l Luk. 1:74. Rom. 12:1. Gal. 2:20. Hebr. 9:14. 1 Petr. 4:2. verwijsteksten
14 Want de zonde zal over u niet heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
 
Dienstknechten der gerechtigheid
15 Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet zijn onder de wet, maar onder de genade? Dat zij verre.
16 Weet gij niet mdat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen dien gij gehoorzaamt, óf der zonde tot den dood, óf der gehoorzaamheid tot gerechtigheid? m Joh. 8:34. 2 Petr. 2:19. verwijsteksten
17 Maar Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, maar dat gij nu van harte gehoorzaam geworden zijt aan het voorbeeld der leer, tot hetwelk gij overgegeven zijt;
18 nEn vrijgemaakt zijnde van de zonde, zijt gemaakt dienstknechten der gerechtigheid. n Joh. 8:32. Gal. 5:1. 1 Petr. 2:16. verwijsteksten
19 Ik spreek op menselijke wijze, om der zwakheid uws vleses wil. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt om dienstbaar te zijn der onreinheid en der ongerechtigheid tot ongerechtigheid, alzo stelt nu uw leden om dienstbaar te zijn der gerechtigheid tot heiligmaking.
20 oWant toen gij dienstknechten waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. o Joh. 8:34. verwijsteksten
21 Wat vrucht dan hadt gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt? Want het einde derzelve is de dood.
22 Maar nu van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven.
23 pWant de bezoldiging der zonde is de dood, qmaar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. p Gen. 2:17. Rom. 5:12. 1 Kor. 15:21. Jak. 1:15. q 1 Petr. 1:3. verwijsteksten

Einde Romeinen 6