Statenvertaling.nl

sample header image

Romeinen 13 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Romeinen 13

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Gehoorzaamheid aan het gezag
1 ALLEa ziel zij den machten over haar gesteld, onderworpen; bwant er is geen macht dan van God, en de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. a Tit. 3:1. 1 Petr. 2:13. b Spr. 8:15. Dan. 4:32. verwijsteksten
2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelven een oordeel halen.
3 Want de oversten zijn niet tot een vrees den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;
4 Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf dengene die kwaad doet.
5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleenlijk om der straffe, maar ook om der consciëntie wil.
6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; want zij zijn dienaars Gods, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde.
7 cZo geeft dan een iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting dien gij de schatting, tol dien gij den tol, vreze dien gij de vreze, eer dien gij de eer schuldig zijt. c Matth. 22:21. verwijsteksten
 
De liefde de vervulling der wet
8 Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; dwant die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld. d Gal. 5:14. 1 Tim. 1:5. verwijsteksten
9 Want dit: eGij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren, en zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: fGij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelven. e Ex. 20:13. Deut. 5:17. Matth. 19:18. f Lev. 19:18. Matth. 22:39. Mark. 12:31. Gal. 5:14. Jak. 2:8. verwijsteksten
10 De liefde doet den naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling der wet.
11 En dit zeg ik temeer, gdewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader dan toen wij eerst geloofd hebben. g Ef. 5:14. 1 Thess. 5:6. verwijsteksten
12 hDe nacht is voorbijgegaan en de dag is nabijgekomen. iLaat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen des lichts. h 1 Thess. 5:5. i Kol. 3:8. verwijsteksten
13 Laat ons, als in den dag, keerlijk wandelen, lniet in brasserijen en dronkenschappen, mniet in slaapkamers en ontuchtigheden, nniet in twist en nijdigheid; k Filipp. 4:8. 1 Thess. 4:12. l Luk. 21:34. 1 Thess. 5:6. m 1 Kor. 6:10. Ef. 5:5. n Jak. 3:14. verwijsteksten
14 oMaar doet aan den Heere Jezus Christus, pen verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. o Gal. 3:27. p 1 Petr. 2:11. verwijsteksten

Einde Romeinen 13