Statenvertaling.nl

sample header image

Handelingen 6 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Handelingen 6

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De verkiezing van zeven diakenen
1 EN in dezelve dagen, als de discipelen vermenigvuldigden, ontstond een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden.
2 En de twaalve riepen de menigte der discipelen tot zich, en zeiden: aHet is niet behoorlijk dat wij het Woord Gods nalaten en de tafelen dienen. a Ex. 18:17. verwijsteksten
3 bZiet dan om, broeders, naar zeven mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heiligen Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. b Deut. 1:13. Hand. 1:21; 16:2. 1 Tim. 3:7. verwijsteksten
4 Maar wij zullen volharden in het gebed en in de bediening des Woords.
5 En dit woord behaagde al de menigte; en zij verkoren Stéfanus, een man cvol des geloofs en des Heiligen Geestes, den Filippus, en Próchorus, en Nikánor, en Timon, en Pármenas, en Nikoláüs, een Jodengenoot van Antiochíë; c Hand. 11:24. d Hand. 21:8. verwijsteksten
6 Welke zij evoor de apostelen stelden; en dezen, als zij gebeden hadden, flegden hun de handen op. e Hand. 1:23. f Hand. 8:17; 13:3. 1 Tim. 4:14; 5:22. 2 Tim. 1:6. verwijsteksten
7 gEn het Woord Gods wies, en het getal der discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer; en een grote schare der priesters werd het geloof gehoorzaam. g Hand. 19:20. verwijsteksten
 
Stéfanus voor den Groten Raad
8 En Stéfanus, vol van geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk.
9 En er stonden op sommigen die waren van de synagoge, genaamd der Libertijnen, en der Cyreneeërs, en der Alexandrijnen, en dergenen die van Cilícië en Azië waren, en twistten met Stéfanus;
10 hEn zij konden niet wederstaan de wijsheid en den Geest, door Welken hij sprak. h Ex. 4:12. Jes. 54:17. Luk. 21:15. verwijsteksten
11 iToen maakten zij mannen uit, die zeiden: Wij hebben hem horen spreken lasterlijke woorden tegen Mozes en God. i Matth. 26:59. verwijsteksten
12 En zij beroerden het volk en de ouderlingen en de schriftgeleerden, en hem aanvallende, grepen zij hem en leidden hem voor den Raad,
13 En stelden valse getuigen, die zeiden: Deze mens houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en de wet.
14 Want wij hebben hem horen zeggen, dat deze Jezus de Nazaréner deze plaats zal verbreken, en dat Hij de zeden veranderen zal, die ons Mozes overgeleverd heeft.
15 En allen die in den Raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels.

Einde Handelingen 6