Statenvertaling.nl

sample header image

Lukas 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Lukas 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Inleiding
1 NADEMAAL velen ter hand genomen hebben om in orde te stellen een verhaal van de dingen die onder ons volkomen zekerheid hebben,
2 Gelijk ons overgeleverd hebben die van den beginne zelven aanschouwers en dienaars des Woords geweest zijn;
3 Zo heeft het ook mij goed gedacht, hebbende alles van voren aan naarstiglijk onderzocht, vervolgens aan u te schrijven, voortreffelijke Theófilus;
4 Opdat gij moogt kennen de zekerheid der dingen waarvan gij onderwezen zijt.
 
Aankondiging van Johannes’ geboorte
5 In de dagen van Herodes, den koning van Judéa, was een zeker priester, met name Zacharías, avan de dagorde van Abía; en zijn vrouw was uit de dochteren Aärons, en haar naam Elisabet. a 1 Kron. 24:10. verwijsteksten
6 En zij waren beiden rechtvaardig voor God, wandelende in al de geboden en rechten des Heeren onberispelijk.
7 En zij hadden geen kind, omdat Elisabet onvruchtbaar was en zij beiden ver op hun dagen gekomen waren.
8 En het geschiedde dat, als hij het priesterambt bediende voor God in de beurt zijner dagorde,
9 Naar de gewoonte der priesterlijke bediening, hem te lote was gevallen bdat hij zou ingaan in den tempel des Heeren om te creukofferen. b Hebr. 9:6. c Ex. 30:7. Lev. 16:17. verwijsteksten
10 En al de menigte des volks was buiten biddende ter ure des reukoffers.
11 En van hem werd gezien een engel des Heeren, staande ter rechterzijde van het altaar des reukoffers.
12 En Zacharías hem ziende, werd ontroerd, en vreze is op hem gevallen.
13 Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharías, want uw gebed is verhoord, en uw vrouw Elisabet zal u een zoon baren, en dgij zult zijn naam heten Johannes. d vers 60. verwijsteksten
14 En u zal blijdschap en verheuging zijn, en velen ezullen zich over zijn geboorte verblijden. e vers 58. verwijsteksten
15 Want hij zal groot zijn voor den Heere; fnoch wijn noch sterken drank zal hij drinken, en hij zal met den Heiligen Geest vervuld worden, ook van zijner moeders lijf aan. f Richt. 13:4. verwijsteksten
16 En hij gzal velen der kinderen Israëls bekeren tot den Heere hun God. g Mal. 4:6. Matth. 11:14. verwijsteksten
17 En hhij zal voor Hem heen gaan in den geest en kracht van Elía, iom te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaardigen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. h Matth. 3:2. Mark. 9:12. i Mal. 4:6. verwijsteksten
18 En Zacharías zeide tot den engel: Waarbij zal ik dat weten? Want kik ben oud, en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. k Gen. 17:17. verwijsteksten
19 En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen.
20 En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken, tot op den dag dat deze dingen geschied zullen zijn; om dies wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd.
21 En het volk was wachtende op Zacharías, en zij waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in den tempel.
22 En als hij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken; en zij bekenden dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom.
23 En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging.
24 En na die dagen werd Elisabet, zijn vrouw, bevrucht; en zij verborg zich vijf maanden, zeggende:
25 Alzo heeft mij de Heere gedaan, in de dagen in welke Hij mij aangezien heeft om lmijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen. l Gen. 30:23. Jes. 4:1. verwijsteksten
 
Aankondiging van Jezus’ geboorte
26 En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galiléa, genaamd Nazareth;
27 mTot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis Davids; en de naam der maagd was Maria. m Matth. 1:18. verwijsteksten
28 En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: Wees gegroet, gij begenadigde; de Heere is met u, gij zijt gezegend onder de vrouwen.
29 En als zij hem zag, werd zij zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn.
30 En de engel zeide tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden.
31 nEn zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn oNaam heten JEZUS. n Jes. 7:14. o Matth. 1:21. verwijsteksten
32 pDeze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en qGod de Heere zal Hem den troon Zijns vaders Davids geven; p Jes. 54:5. q 2 Sam. 7:12. Ps. 132:11. Jes. 9:6. verwijsteksten
33 rEn Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn. r 1 Kron. 22:10. Ps. 45:7; 89:37. Jer. 23:5. Dan. 7:14, 27. Micha 4:7. Hebr. 1:8. verwijsteksten
34 En Maria zeide tot den engel: Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken?
35 En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
36 En zie, Elisabet, uw nicht, is ook zelve bevrucht met een zoon in haar ouderdom; en deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde.
37 sWant geen ding zal bij God onmogelijk zijn. s Job 42:2. Jer. 32:17. Zach. 8:6. Matth. 19:26. Luk. 18:27. verwijsteksten
38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heeren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar.
 
Maria bij Elisabet
39 En Maria opgestaan zijnde in diezelve dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda;
40 En kwam in het huis van Zacharías en groette Elisabet.
41 En het geschiedde als Elisabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elisabet werd vervuld met den Heiligen Geest;
42 En riep uit met grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de Vrucht uws buiks.
43 En vanwaar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt?
44 Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik.
45 tEn zalig is zij die geloofd heeft; want de dingen die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. t Luk. 11:28. verwijsteksten
 
De lofzang van Maria
46 En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere,
47 En mijn geest verheugt zich in God mijn Zaligmaker;
48 Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten.
49 Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.
50 vEn Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen die Hem vrezen. v Ex. 20:6. verwijsteksten
51 xHij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; yHij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. x Jes. 51:9; 52:10. y Ps. 33:10. 1 Petr. 5:5. verwijsteksten
52 Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en znederigen heeft Hij verhoogd. z 1 Sam. 2:8. Ps. 113:6. verwijsteksten
53 aHongerigen heeft Hij met goederen vervuld, en rijken heeft Hij ledig weggezonden. a Ps. 34:11. verwijsteksten
54 bHij heeft Israël, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid, b Jes. 30:18; 41:9; 54:5. Jer. 31:3, 20. verwijsteksten
55 (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaderen, namelijk ctot Abraham en zijn zaad) in der eeuwigheid. c Gen. 17:19; 22:18. Ps. 132:11. verwijsteksten
56 En Maria bleef bij haar omtrent drie maanden, en keerde weder tot haar huis.
 
De geboorte van Johannes den Doper
57 En de tijd van Elisabet werd vervuld, dat zij baren zou, en zij baarde een zoon.
58 En die daar rondom woonden en haar magen hoorden dat de Heere Zijn barmhartigheid grotelijks aan haar bewezen had, en dwaren met haar verblijd. d vers 14. verwijsteksten
59 En het geschiedde dat zij op den eachtsten dag kwamen om het kindeken te besnijden, en noemden het Zacharías, naar den naam zijns vaders. e Gen. 17:12. Lev. 12:3. verwijsteksten
60 En zijn moeder antwoordde en zeide: Niet alzo, maar fhij zal Johannes heten. f vers 13. verwijsteksten
61 En zij zeiden tot haar: Er is niemand in uw maagschap, die met dien naam genaamd wordt.
62 En zij wenkten zijn vader, hoe hij wilde dat hij genaamd zou worden.
63 En als hij een schrijftafeltje geëist had, schreef hij, zeggende: Johannes is zijn naam. En zij verwonderden zich allen.
64 En terstond werd zijn mond geopend en zijn tong losgemaakt; en hij sprak, God lovende.
65 En er kwam vrees over allen die rondom hen woonden; en in het gehele gebergte van Judéa werd veel gesproken van al deze dingen.
66 En allen die het hoorden, namen het ter harte, zeggende: Wat zal toch dit kindeken wezen? En de hand des Heeren was met hem.
 
De lofzang van Zacharías
67 En Zacharías, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest en profeteerde, zeggende:
68 Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht Zijnen volke;
69 gEn heeft een Hoorn der zaligheid ons opgericht in het huis van David, Zijn knecht; g Ps. 132:17. verwijsteksten
70 hGelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; h Ps. 72:12. Jes. 40:10. Jer. 23:6; 30:10. Dan. 9:27. verwijsteksten
71 Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten;
72 Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond,
73 iEn aan den eed dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven, i Gen. 22:16. Ps. 105:9. Jer. 31:33. Hebr. 6:13, 17. verwijsteksten
74 kDat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vrees, k Hebr. 9:14. verwijsteksten
75 lIn heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens. l 1 Petr. 1:15. verwijsteksten
76 mEn gij, kindeken, zult een profeet des Allerhoogsten genaamd worden; want gij zult voor het aangezicht des Heeren vooruitgaan, om Zijn wegen te bereiden; m vers 17. Mal. 4:5. verwijsteksten
77 nOm Zijn volk kennis der zaligheid te geven, in vergeving hunner zonden, n Luk. 3:3. verwijsteksten
78 Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onzes Gods, met welke ons bezocht heeft de oOpgang uit de hoogte; o Mal. 4:2. verwijsteksten
79 pOm te verschijnen dengenen die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes. p Jes. 9:1; 42:7; 43:8; 49:9; 60:1. verwijsteksten
80 qEn het kindeken wies op en werd gesterkt in den geest, en was in de woestijnen tot den dag zijner vertoning aan Israël. q Luk. 2:40. verwijsteksten

Einde Lukas 1