Statenvertaling.nl

sample header image

Markus 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Markus 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

1 Christus predikt wederom binnen Kapernaüm met groten toeloop des volks. 3 Tot Hem wordt gebracht een geraakte of lamme, welken Hij de zonden vergeeft en geneest, bewijzende tegen de schriftgeleerden, dat Hij ook macht heeft de zonden te vergeven. 13 Beroept Mattheüs van den tol. 15 Eet en drinkt met de tollenaars en zondaars, en verantwoordt datzelve. 18 Geeft redenen waarom Zijn discipelen alstoen niet vastten, gelijk de discipelen van Johannes en van de farizeeën deden. 23 De discipelen plukken op den sabbat korenaren, en worden van Christus verdedigd.
 
De genezing van een geraakte
1 EN ana 1sommige dagen is Hij wederom binnen Kapérnaüm 2gekomen; en het werd gehoord dat Hij in 3huis was.
a Matth. 9:1. Luk. 5:17. verwijsteksten
1 Het woord sommige wordt bij de Hebreeën veeltijds nagelaten wanneer er enige tijd tussenbeide komt, Gen. 4:3; 24:55, en nochtans daarbij verstaan. verwijsteksten
2 Namelijk stillekens en onverwacht.
3 Namelijk waarin Hij woonde. Of: te huis was. Zie Matth. 4:13. verwijsteksten
 
2 En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden vatten; en Hij sprak 4het Woord tot hen.
4 Namelijk des Koninkrijks, of des Evangelies.
 
3 bEn er kwamen sommigen tot Hem, brengende een 5geraakte, die van vier 6gedragen werd.
b Matth. 9:1. Luk. 5:18. verwijsteksten
5 Of: lamme, gelijk Matth. 4:24. verwijsteksten
6 Gr. opgenomen.
 
4 En niet kunnende tot Hem genaken overmits de schare, ontdekten zij het 7dak waar Hij was; en dat 8opengebroken hebbende, lieten zij het 9beddeken neder waar de geraakte op lag.
7 Of: zoldering.
8 Gr. uitgegraven. Want de daken waren boven plat en met gebakken stenen of tegels gedekt, die zij hier uitgroeven. Zie Luk. 5:19. verwijsteksten
9 Gr. krabbaton, hetwelk was een licht beddeken, gelijk een matras, waarop men des middags placht te rusten, en waarop men de zieken veel placht te leggen om bekwamelijk van de ene plaats tot de andere te dragen.
 
5 En Jezus 10hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.
10 Namelijk zo van den geraakte als van degenen die hem droegen.
 
6 En sommigen van de schriftgeleerden zaten aldaar en overdachten in hun harten:
7 Wat spreekt Deze aldus 11godslasteringen? cWie kan de zonden vergeven dan alleen God?
11 Zie hiervan de aant. Matth. 9:3. verwijsteksten
c Ps. 32:5; 51:3. Jes. 43:25. verwijsteksten
 
8 En Jezus terstond in Zijn 12geest bekennende dat zij alzo in zichzelven overdachten, zeide tot hen: Wat overdenkt gij deze dingen in uw harten?
12 Dat is, in Zijn ziel, namelijk door de openbaring Zijner Godheid, die ook door het woord Geest dikwijls uitgedrukt wordt, Rom. 1:4. Hebr. 9:14. 1 Petr. 3:18. verwijsteksten
 
9 13Wat is lichter, te zeggen tot den geraakte: De zonden zijn u vergeven; of te zeggen: Sta op en neem uw beddeken op en wandel?
13 Zie hiervan en van het volgende de aantt. Matth. 9:5, enz. verwijsteksten
 
10 Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte):
11 Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis.
12 En terstond stond hij op, en het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid; zodat zij zich allen ontzetten, en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit 14zulks gezien.
14 Gr. alzo.
 
De roeping van Levi
13 dEn Hij ging wederom uit 15naar de zee; en de gehele schare kwam tot Hem, en Hij leerde hen.
d Matth. 9:9. Luk. 5:27. verwijsteksten
15 Namelijk het Meer van Galilea of Gennesaret, aan hetwelk Kapernaüm lag.
 
14 En voorbijgaande zag Hij 16Levi, den zoon van Alféüs, zitten 17in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.
16 Die ook Mattheüs genaamd was. Zie Matth. 9:9. verwijsteksten
17 Of: op den tol, of: aan het tolhuis.
 
15 En het geschiedde als Hij 18aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en Zijn discipelen; want zij waren velen en waren Hem gevolgd.
18 Namelijk ter tafel.
 
16 En de schriftgeleerden en de farizeeën, ziende Hem eten met de 19tollenaren en zondaren, zeiden tot Zijn discipelen: Wat is het dat Hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt?
19 Zie de aant. Matth. 9:10. verwijsteksten
 
17 En Jezus dat horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die 20ziek zijn. eIk ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
20 Gr. die kwalijk hebben, dat is, die kwalijk te pas, of kwalijk gesteld zijn.
e Matth. 9:13; 21:31. Luk. 5:32; 19:10. 1 Tim. 1:15. verwijsteksten
 
Het vasten
18 fEn de discipelen van Johannes en van de farizeeën 21vastten; en zij kwamen en zeiden tot Hem: 22Waarom vasten de discipelen van Johannes en van de farizeeën, en Uw discipelen vasten niet?
f Matth. 9:14. Luk. 5:33. verwijsteksten
21 Namelijk dikwijls, gelijk verklaard wordt Matth. 9:14. Luk. 5:33. verwijsteksten
22 Zie ook van deze gehele historie en gelijkenissen Matth. 9:14. verwijsteksten
 
19 En Jezus zeide tot hen: gKunnen ook de bruiloftskinderen vasten, terwijl de Bruidegom bij hen is? Zo langen tijd zij den Bruidegom bij zich hebben, kunnen zij niet vasten.
g Jes. 62:5. 2 Kor. 11:2. verwijsteksten
 
20 Maar de dagen zullen komen wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en alsdan zullen zij vasten in dezelve dagen.
21 En niemand naait een lap ongevold laken op een oud kleed; anders scheurt deszelfs nieuwe aangenaaide lap iets af van het oude kleed, en er wordt een ergere scheur.
22 hEn niemand doet nieuwen wijn in oude lederen zakken; anders doet de nieuwe wijn de lederen zakken 23bersten, en de wijn wordt uitgestort, en de lederen zakken 24verderven; maar nieuwen wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen.
h Matth. 9:17. verwijsteksten
23 Of: scheuren.
24 Of: gaan verloren.
 
Het aren plukken op den sabbat
23 iEn het geschiedde dat Hij op een 25sabbatdag 26door het gezaaide ging, en Zijn discipelen begonnen 27al gaande aren te plukken.
i Deut. 23:25. Matth. 12:1. Luk. 6:1. verwijsteksten
25 Gr. sabbatten.
26 Zie hiervan ook de verklaring in de aant. op Matth. 12:1. verwijsteksten
27 Gr. te gaan aren plukkende.
 
24 En de farizeeën zeiden tot Hem: Zie, waarom doen zij op den 28sabbatdag kwat niet geoorloofd is?
28 Gr. sabbatten.
k Ex. 20:10. verwijsteksten
 
25 En Hij zeide tot hen: Hebt gij nooit gelezen wat lDavid gedaan heeft, als hij nood had en hem hongerde, en dengenen die met hem waren?
l 1 Sam. 21:6. verwijsteksten
 
26 Hoe hij ingegaan is in het huis Gods, ten tijde van 29Abjathar, den hogepriester, en de toonbroden gegeten heeft, die niemand zijn geoorloofd te eten mdan den priesters, en ook gegeven heeft dengenen die met hem waren?
29 Deze Abjathar wordt Achimelech genaamd 1 Sam. 21:1, en zijn zoon wordt Abjathar genaamd. Doch het blijkt uit verscheidene plaatsen der Schrift, dat den vader en den zoon beide deze namen gegeven worden. Zie 2 Sam. 8:17; 15:29, 35. 1 Kon. 2:26, 27. 1 Kron. 24:6. verwijsteksten
m Lev. 24:9. verwijsteksten
 
27 En Hij zeide tot hen: De sabbat is 30gemaakt 31om den mens, niet de mens om den sabbat.
30 Gr. geworden.
31 Namelijk om den mens te dienen tot versterking naar de ziel en verkwikking naar zijn lichaam; en niet om hem te laten vergaan.
 
28 nZo is dan de Zoon des mensen een Heere ook van den sabbat.
n Matth. 12:8. Luk. 6:5. verwijsteksten

Einde Markus 2