Statenvertaling.nl

sample header image

Markus 12 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Markus 12

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De boze wijngaardeniers
1 ENa Hij begon door gelijkenissen tot hen te zeggen: Een mens bplantte een wijngaard, en zette een tuin daarom, en groef een wijnpersbak, en bouwde een toren, en verhuurde dien aan de landlieden, en reisde buitenslands. a Matth. 21:33. Luk. 20:9. b Ps. 80:9. Jes. 5:1. Jer. 2:21; 12:10. verwijsteksten
2 En als de tijd was, zond hij een dienstknecht tot de landlieden, opdat hij van de landlieden ontving van de vrucht des wijngaards.
3 Maar zij namen en sloegen hem, en zonden hem ledig heen.
4 En hij zond wederom een anderen dienstknecht tot hen, en dien stenigden zij en wondden hem het hoofd, en zonden hem heen, schandelijk behandeld zijnde.
5 En wederom zond hij een anderen, en dien doodden zij; en vele anderen, waarvan zij sommigen sloegen en sommigen doodden.
6 Als hij dan nog één zoon had, die hem lief was, zo heeft hij ook dien ten laatste tot hen gezonden, zeggende: Zij zullen immers mijn zoon ontzien.
7 Maar die landlieden zeiden onder elkander: cDeze is de erfgenaam; dkomt, laat ons hem doden, en de erfenis zal onze zijn. c Ps. 2:8. d Gen. 37:18. Matth. 26:3. Joh. 11:53. verwijsteksten
8 En zij namen en doodden hem, en wierpen hem uit buiten den wijngaard.
9 Wat zal dan de heer des wijngaards doen? Hij zal komen en de landlieden verderven en den wijngaard aan anderen geven.
10 Hebt gij ook deze Schrift niet gelezen: De eSteen Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een Hoofd des hoeks; e Ps. 118:22. Jes. 28:16. Matth. 21:42. Luk. 20:17. Hand. 4:11. Rom. 9:33. 1 Petr. 2:6. verwijsteksten
11 Van den Heere is dit geschied, en het is wonderlijk in onze ogen?
12 En zij zochten Hem te vangen, maar zij vreesden de schare; want zij verstonden dat Hij die gelijkenis op hen sprak; en zij verlieten Hem en gingen weg.
 
De belasting aan den keizer
13 fEn zij zonden tot Hem enigen der farizeeën en der herodianen, opdat zij Hem in Zijn rede vangen zouden. f Matth. 22:15. Luk. 20:20. verwijsteksten
14 Dezen nu kwamen en zeiden tot Hem: Meester, wij weten dat Gij waarachtig zijt en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan, maar Gij leert den weg Gods in der waarheid. Is het geoorloofd den keizer schatting te geven of niet? Zullen wij geven of niet geven?
15 En Hij wetende hun geveinsdheid, zeide tot hen: Wat verzoekt gij Mij? Brengt Mij een penning, dat Ik hem zie.
16 En zij brachten een. En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift? En zij zeiden tot Hem: Des keizers.
17 En Jezus antwoordende zeide tot hen: gGeeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. En zij verwonderden zich over Hem. g Matth. 17:25; 22:21. Rom. 13:7. verwijsteksten
 
De sadduceeën en de opstanding
18 hEn de sadduceeën kwamen tot Hem, welke zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, zeggende: h Matth. 22:23. Luk. 20:27. Hand. 23:8. verwijsteksten
19 iMeester, Mozes heeft ons geschreven: Indien iemands broeder sterft en een vrouw achterlaat en geen kinderen nalaat, dat zijn broeder deszelfs vrouw nemen zal en zijn broeder zaad verwekken. i Deut. 25:5, 6. verwijsteksten
20 Er waren nu zeven broeders; en de eerste nam een vrouw, en stervende liet geen zaad na.
21 De tweede nam haar ook, en is gestorven, en ook deze liet geen zaad na; en de derde desgelijks.
22 En al de zeven namen dezelve, en lieten geen zaad na; de laatste van allen is ook de vrouw gestorven.
23 In de opstanding dan, wanneer zij zullen opgestaan zijn, wiens vrouw zal zij van dezen zijn? Want die zeven hebben haar tot een vrouw gehad.
24 En Jezus antwoordende zeide tot hen: Dwaalt gij niet, daarom dat gij de Schriften niet weet, noch de kracht Gods?
25 Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, noch worden ten huwelijk gegeven; maar zij zijn kgelijk engelen, die in de hemelen zijn. k Matth. 22:30. 1 Joh. 3:2. verwijsteksten
26 Doch aangaande de doden, dat zij opgewekt zullen worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, hoe God in het doornbos tot hem gesproken heeft, zeggende: lIk ben de God Abrahams en de God Izaks en de God Jakobs? l Ex. 3:6. Matth. 22:31, 32. Hand. 7:32. Hebr. 11:16. verwijsteksten
27 God is niet een God der doden, maar een God der levenden. Gij dwaalt dan zeer.
 
Het eerste gebod
28 mEn een der schriftgeleerden horende dat zij tezamen in woorden waren, en wetende dat Hij hun wel geantwoord had, kwam tot Hem en vraagde Hem: Welk is het eerste gebod van alle? m Matth. 22:34. Luk. 10:25. verwijsteksten
29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: nHoor, Israël, de Heere onze God is een enig Heere. n Deut. 6:4; 10:12. Luk. 10:27. verwijsteksten
30 En gij zult den Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod.
31 En het tweede, aan dit gelijk, is dit: oGij zult uw naaste liefhebben als uzelven. Er is geen ander gebod groter dan deze. o Lev. 19:18. Matth. 22:39. Rom. 13:9. Gal. 5:14. Jak. 2:8. verwijsteksten
32 En de schriftgeleerde zeide tot Hem: Meester, Gij hebt wel in der waarheid gezegd dat er een enig God is, en er is geen ander dan Hij.
33 En Hem lief te hebben uit geheel het hart en uit geheel het verstand en uit geheel de ziel en uit geheel de kracht, en den naaste lief te hebben als zichzelven, is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers.
34 En Jezus ziende dat hij verstandiglijk geantwoord had, zeide tot hem: Gij zijt niet ver van het Koninkrijk Gods. En niemand durfde Hem meer vragen.
 
Christus Davids Zoon en Heere
35 pEn Jezus antwoordde en zeide, lerende in den tempel: Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een Zoon van David is? p Matth. 22:41. Luk. 20:41. verwijsteksten
36 Want qDavid zelf heeft door den Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. q Ps. 110:1. Hand. 2:34. 1 Kor. 15:25. Hebr. 1:13; 10:13. verwijsteksten
37 David dan zelf noemt Hem zijn Heere, en hoe is Hij zijn Zoon? En de menigte der schare hoorde Hem gaarne.
 
Geveinsdheid der schriftgeleerden
38 rEn Hij zeide tot hen in Zijn leer: Wacht u voor de schriftgeleerden, die daar gaarne willen wandelen in lange klederen en gegroet zijn op de markten, r Matth. 23:5, 6. Luk. 11:43; 20:46. verwijsteksten
39 En de voorgestoelten hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden;
40 sWelke de huizen der weduwen opeten, en dat onder den schijn van lang te bidden. Dezen zullen zwaarder oordeel ontvangen. s Matth. 23:14. Luk. 20:47. 2 Tim. 3:6. Tit. 1:11. verwijsteksten
 
De penningskens der weduwe
41 tEn Jezus gezeten zijnde tegenover vde schatkist, zag hoe de schare geld wierp in de schatkist; en vele rijken wierpen veel daarin. t Luk. 21:1. v 2 Kon. 12:9. verwijsteksten
42 En er kwam een arme weduwe; die wierp twee kleine penningskens daarin, hetwelk is een oord.
43 En Jezus Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar Ik zeg u, dat xdeze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. x 2 Kor. 8:12. verwijsteksten
44 Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen; maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, daarin geworpen, haar gansen leeftocht.

Einde Markus 12