Statenvertaling.nl

sample header image

Mattheüs 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Inleiding Nieuwe Testament
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Mattheüs 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Christus’ geslachtsregister
1 HET boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van aDavid, den Zoon van Abraham. a Luk. 1:31, 32. verwijsteksten
2 bAbraham gewon Izak, en cIzak gewon Jakob, en dJakob gewon Juda en zijn broeders; b Gen. 21:2. c Gen. 25:26. d Gen. 29:35. verwijsteksten
3 En eJuda gewon Fares en Zara bij Thamar; en fFares gewon Esrom, en gEsrom gewon Aram; e Gen. 38:27, 29. f Ruth 4:18. 1 Kron. 2:5. g Ruth 4:19. 1 Kron. 2:9. verwijsteksten
4 En Aram gewon Aminádab, en Aminádab gewon Naässon, en Naässon gewon Salmon;
5 En Salmon gewon Boöz bij Rachab, en Boöz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jesse;
6 En hJesse gewon David, den koning; en David, de koning, gewon Salomon bij degene die Uría’s vrouw was geweest; h Ruth 4:22. 1 Sam. 16:1; 17:12. 1 Kron. 2:15; 12:18. verwijsteksten
7 En iSalomon gewon Róboam, en Róboam gewon Abía, en Abía gewon Asa; i 1 Kon. 11:43. 1 Kron. 3:10. verwijsteksten
8 En Asa gewon Jósafat, en Jósafat gewon Joram, en Joram gewon Ozías;
9 En Ozías gewon Jóatham, en Jóatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekías;
10 En Ezekías gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josías;
11 En kJosías gewon Jechónias en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering; k 1 Kron. 3:16. verwijsteksten
12 En na de Babylonische overvoering gewon lJechónias Saláthiël, en mSaláthiël gewon Zorobábel; l 1 Kron. 3:17. m Ezra 3:2. verwijsteksten
13 En Zorobábel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor;
14 En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Eliud;
15 En Eliud gewon Eleázar, en Eleázar gewon Mattan, en Mattan gewon Jakob;
16 En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.
17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten, en van David tot de Babylonische overvoering zijn veertien geslachten, en van de Babylonische overvoering tot Christus zijn veertien geslachten.
 
Christus’ geboorte
18 De geboorte van Jezus Christus was nu aldus: nWant als Maria, Zijn moeder, met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit den Heiligen Geest. n Luk. 1:27, 34. verwijsteksten
19 Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten.
20 En alzo hij deze dingen in den zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, zijt niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want Hetgeen in haar ontvangen is, Dat is uit den Heiligen Geest.
21 En zij zal een Zoon baren, en ogij zult Zijn Naam heten JEZUS; want pHij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. o Luk. 1:31. p Hand. 4:12. verwijsteksten
22 En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van den Heere gesproken is door den profeet, zeggende:
23 qZie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten Immánuël; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. q Jes. 7:14. verwijsteksten
24 Jozef dan, opgewekt zijnde van den slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen,
25 En bekende haar niet, totdat zij dezen haar eerstgeboren Zoon gebaard had, en rheette Zijn Naam JEZUS. r Luk. 2:21. verwijsteksten

Einde Mattheüs 1