Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Numeri – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Het vierde boek van Mozes, genaamd Numeri

Inhoud van dit boek

DE Grieken hebben dit boek genaamd ARITHMOI, welk woord in de Latijnse taal wordt overgezet met NUMERI, en in onze Nederlandse Getallen, TELLINGEN. De reden dezer benaming is, omdat in dit boek beschreven zijn vele tellingen, die naar het bevel Gods onder Zijn volk, als het door de woestijn reisde, geschied zijn, namelijk van de Israëlieten en van de Levieten. Niettemin, boven deze tellingen zijn vele andere dingen in dit boek vervat. Want hier vinden wij de orde naar dewelke de twaalf stammen rondom den tabernakel legeren, en die zij in het optrekken gebruiken moesten. Hier wordt ook gesproken van de ambten der priesters en Levieten, van hun onderhoud, en van de wonderbare bevestiging huns priesterdoms. Hier zijn ceremoniële, morele en burgerlijke wetten, en die van gemengde soorten zijn. Hier is beschreven de gans wonderlijke en zeldzame wijze, naar dewelke het God beliefd heeft de Israëlieten, door de woestijn, tot het beloofde land te geleiden. Vele geschiedenissen worden verhaald die in deze reis gebeurd zijn; welker oorzaken, middelen en uitkomsten velerlei onderwijs en waarschuwing, zowel tot het burgerlijke als tot het kerkelijke leven, aan alle mensen uitgeven. Na de oprichting en heiliging van den tabernakel hebben de oversten der twaalf stammen denzelven met hun giften en offeranden openlijk vereerd. Van verscheidene murmureringen en muiterijen van het ondankbare volk, tegen God en Zijn dienaar Mozes opstaande, en van de straffen daarop gevolgd, worden hier gruwzame voorbeelden gevonden. Intussen wordt Mozes in den last zijner regering met de onderhulp van zeventig oudsten gesteund. Evenwel wordt hij met vele zwarigheden bejegend, zelfs ook van zijn broeder Aäron en zijn zuster Mirjam. Op de bespieding van het land Kanaän volgen door het kwaad rapport, gedaan van het meeste deel der bespieders, en de murmurering des volks, zware plagen, die óf terstond enigen overvielen óf nog te verwachten waren van de anderen, die in de woestijn moesten dolen en sterven, tot het veertigste jaar van hun uitgang uit Egypte. Daartoe worden nog andere zonden, zowel van particulieren als van velen, met hun straffen, in dit boek beschreven. Ook worden niet verzwegen de deugden en goede werken der vromen, noch derzelver toegezegde beloning. Verder openbaart zich in dit boek op het allerhoogste de onbegrijpelijke barmhartigheid Gods in het verhoren van de gebeden van Mozes, Zijn trouwen dienaar, in het vergeven der zonden van zeer wederspannige en oproerige mensen, en in het gedurig bewijzen van verscheidene weldaden. Deze waren eensdeels geestelijke, bestaande in de onderhouding van de ware leer en den rechten godsdienst; anderdeels lichamelijke, gelegen in verlossingen van geweldige vijanden, in heerlijke overwinningen derzelve, en in zeer milde toewerpingen van vele andere tijdelijke goederen. Eindelijk wordt hier verhaald, hoe de Israëlieten zich bereid hebben om te komen in de bezitting van het land Kanaän, welks palen hier ook beschreven worden. Dit doen zij naar het bevel Gods, door aan de stammen van Ruben en Gad en aan den halven stam van Manasse het land dat zij aan deze zijde van de Jordaan ingenomen hadden, tot hun erfdeel toe te wijzen; en zo over de bedeling van het land Kanaän, als over de afzondering van enige steden en plaatsen daarin gelegen (waarvan enige aan de Levieten zouden toebehoren, andere tot toevluchtsteden dienen zouden) bevel te geven. Dit boek begrijpt de geschiedenissen van acht en dertig jaren en negen maanden, te weten van de tweede maand van het tweede jaar na den uittocht uit Egypte tot het begin van de elfde maand van het veertigste jaar.

Einde inleiding Numeri