Statenvertaling.nl

sample header image

Zacharia 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Zacharia 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De Man met het meetsnoer
1 WEDEROM hief ik mijn ogen op en ik zag, en zie, er was een Man; en in Zijn hand was een meetsnoer.
2 En ik zeide: Waar gaat Gij heen? En Hij zeide tot mij: Om Jeruzalem te meten, om te zien hoe groot haar breedte en hoe groot haar lengte wezen zal.
3 En zie, de Engel Die met mij sprak, ging uit; en een andere engel ging uit Hem tegemoet.
4 En Hij zeide tot hem: Loop, spreek dezen jongeling aan, zeggende: Jeruzalem zal dorpsgewijze bewoond worden vanwege de veelheid der mensen en der beesten, die in het midden derzelve wezen zal.
5 En Ik zal haar wezen, spreekt de HEERE, een vurige Muur rondom; en Ik zal tot Heerlijkheid wezen in het midden van haar.
6 Hui, hui, vliedt toch uit het noorderland, spreekt de HEERE; want Ik heb ulieden uitgebreid naar de vier winden des hemels, spreekt de HEERE.
7 Hui, Sion, ontkom, gij die woont bij de dochter van Babel.
8 Want zo zegt de HEERE der heirscharen: Na de heerlijkheid over u heeft Hij Mij gezonden tot die heidenen die ulieden beroofd hebben; want die ulieden aanraakt, die raakt Zijn oogappel aan.
9 Want zie, Ik zal Mijn hand over henlieden bewegen, en zij zullen hun knechten een roof wezen; alzo zult gijlieden weten dat de HEERE der heirscharen Mij gezonden heeft.
10 Juich en verblijd u, gij dochter Sions; want zie, Ik kom en aIk zal in het midden van u wonen, spreekt de HEERE. a Lev. 26:12. Ez. 37:27. 2 Kor. 6:16. verwijsteksten
11 En vele heidenen zullen te dien dage den HEERE toegevoegd worden, en zij zullen Mij tot een volk wezen; en Ik zal in het midden van u wonen, en gij zult weten dat de HEERE der heirscharen Mij tot u gezonden heeft.
12 Dan zal de HEERE Juda erven voor Zijn deel in het heilige land, en Hij zal Jeruzalem nog verkiezen.
13 Zwijg, alle vlees, voor het aangezicht des HEEREN; want Hij is ontwaakt uit Zijn heilige woning.

Einde Zacharia 2