Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Zacharia – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De profeet Zacharia

Inhoud van deze profetie

ZACHARIA is de tweede profeet die na de verlossing uit de Babylonische gevangenis onder de Joden gepredikt heeft, maar twee maanden na den profeet Haggaï aanvangende te prediken, te weten in de achtste maand van het tweede jaar van den koning Darius. In dit boek worden vele treffelijke stukken verhandeld, waarvan dit de voornaamste zijn: Vooreerst, zo vermaant hij de Joden die uit de Babylonische gevangenis weder in het Joodse land gekeerd waren, tot boete en ware bekering; ten tweede, zo vertelt hij enige gezichten, door dewelke de Heere hun leert, hoe Vaderlijk Hij Zich hunner heeft ontfermd, en inzonderheid hoe goedertierenlijk Hij hen uit de Babylonische gevangenis verlost heeft, met belofte dat Hij voortaan hen in Zijn beschutting en bescherming zou aannemen, indien zij zich oprechtelijk tot Hem bekeerden en naarstiglijk den tempel weder opbouwen zouden; ten derde profeteert Zacharia van de verdelging der vijanden van het volk Gods, alsook van de toekomst van den MESSIAS, en de weldaden die Hij Zijn kerk bewijzen zou, mitsgaders van den aanwas derzelve vanwege de bekering der heidenen tot dezelve.
Daar worden uit den profeet Zacharia verscheidene plaatsen in het Nieuwe Testament bijgebracht, zo van CHRISTUS JEZUS Zelven, als van de evangelisten en apostelen, Matth. 21:5; 26:31; 27:9. Mark. 14:27. Joh. 12:15; 19:37. Ef. 4:25. Openb. 1:7. Hetwelk alles dient om ons het lezen van dezen profeet aan te prijzen en aangenaam te maken.

Einde inleiding Zacharia