Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Haggaï – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De profeet Haggaï

Inhoud van deze profetie

HAGGAÏ, Zacharia en Maleachi hebben alle drie geleefd en geprofeteerd ten tijde van de verlossing der Joden uit de Babylonische gevangenis. Zij vermanen het volk zeer naarstiglijk tot de wederopbouwing des tempels en van de stad Jeruzalem; want nadat zij de fundamenten des tempels gelegd hadden, zo wendde zich nagenoeg eenieder tot de opbouwing van zijn eigen huis, en lieten den bouw des tempels een tijdlang berusten; middelerwijl zijn er verscheidene verhinderingen voorgevallen, die den voortgang van den bouw des tempels teruggehouden hebben, als te lezen is Ezra 4:1, enz.; 6:1, 3, enz.; doch de vermaningen der profeten hebben eindelijk zoveel vermocht, dat de Joden het bouwen des tempels (hetwelk na het leggen van het fundament omtrent twee en veertig jaren, naar sommiger rekening, had stilgelegen) in vier jaren hebben voltooid. Zie Ezra 6:14, 15, enz., Joh. 2:20. De voornaamste argumenten of beweegredenen, welke de profeet Haggaï gebruikt heeft om het volk tot den versloften bouw des tempels op te wekken, zijn inzonderheid deze: Vooreerst, dat het billijk is, dat Goddelijke zaken vóór aardse en tijdelijke bevorderd worden, hetwelk zo het niet geschiedde, zo zou ook God Zijn zegen tot de tijdelijke niet geven; ten andere, zo verklaart de profeet, dat de voortreffelijkheid van den tweeden tempel veel groter zou zijn dan van den eersten, namelijk daarom, omdat CHRISTUS lichamelijk in denzelven verschijnen en prediken zou, en voorts in Zijn kerk wonen zou met Zijn genade en Geest. Hier komt de derde voortdrijvende aansporing bij, dat God Zijn zegen tot dit werk gevende, hetzelve lichtelijk zou te volvoeren wezen. Twee maanden na Haggaï heeft ook de profeet Zacharia begonnen te profeteren, die ook de trage, nalatige Joden tot den bouw des tempels wel ernstiglijk vermaand en voortgedreven heeft.

Einde inleiding Haggaï