Statenvertaling.nl

sample header image

Micha 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Micha 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Sions heerlijke toekomst
1 MAAR ain het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen; en de volken zullen tot hem toevloeien. a Jes. 2:2, enz. verwijsteksten
2 En vele heidenen zullen heengaan en zeggen: Komt en laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, en ten huize van den God Jakobs, opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en wij in Zijn paden wandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.
3 En Hij zal onder grote volken richten en machtige heidenen straffen, tot verre toe; en zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiesen tot sikkels; het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen, en zij zullen den krijg niet meer leren.
4 Maar zij zullen zitten, eenieder onder zijn bwijnstok en onder zijn vijgenboom, en er zal niemand zijn die hen verschrikke; want de mond des HEEREN der heirscharen heeft het gesproken. b 1 Kon. 4:25. verwijsteksten
5 Want alle volken zullen wandelen, elk in den naam zijns gods, maar wij zullen wandelen in den Naam des HEEREN onzes Gods, eeuwiglijk en altoos.
6 Te dien dage, spreekt de HEERE, zal Ik haar die hinkende was, cverzamelen, en haar die verdreven was, vergaderen, en die Ik geplaagd had. c Deut. 30:3, 4, 5. verwijsteksten
7 En Ik zal dhaar die hinkende was, maken tot een overblijfsel, en haar die verre heen verstoten was, tot een machtig volk; en de HEERE zal eKoning over hen zijn op den berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid. d Zef. 3:19. e Dan. 7:14. Luk. 1:33. verwijsteksten
8 En gij Schaapstoren, gij Ofel der dochter Sions, tot u zal komen, ja, daar zal komen de vorige heerschappij, het koninkrijk der dochter Jeruzalems.
 
Gods oordelen over Sions vijanden
9 Nu, waarom zoudt gij zo groot geschrei maken? Is er geen fKoning onder u? Is uw Raadgever vergaan, dat u smart als van een barende vrouw heeft aangegrepen? f Jer. 8:19. verwijsteksten
10 Lijd smart, en arbeid om voort te brengen, o dochter Sions, als een barende vrouw; want nu zult gij wel uit de stad henen uitgaan en op het veld wonen en tot in Babel komen, maar aldaar zult gij gered worden; aldaar zal u de HEERE verlossen uit de hand uwer vijanden.
11 Nu zijn wel vele heidenen tegen u verzameld, die daar zeggen: Laat ze ontheiligd worden en laat ons oog schouwen aan Sion.
12 Maar zij weten de gedachten des HEEREN niet en verstaan Zijn raadslag niet, dat Hij hen vergaderd heeft als garven tot den gdorsvloer. g Jer. 51:33. verwijsteksten
13 Maak u op en dors, o dochter Sions; want Ik zal uw hoorn ijzer maken en uw klauwen koper maken, en gij zult vele volken verpletteren; en Ik zal hunlieder gewin den HEERE verbannen, en hun vermogen den hHeere der ganse aarde. h Zach. 4:14; 6:5. verwijsteksten
14 Nu, rot u met benden, gij dochter der bende; hij zal een belegering tegen ons stellen; zij zullen den rechter Israëls met de roede op de kinnebak slaan.

Einde Micha 4