Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Micha – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De profeet Micha

Inhoud

DE profeet Micha (of Micheas) heeft mede terzelfder tijd, en in substantie al hetzelfde, somtijds ook met dezelfde woorden, geprofeteerd als de profeet Jesaja, gelijk uit de eerste verzen van beider boeken en den inhoud hunner profetieën is te zien. Want Micha bestraft eensdeels zeer heftiglijk de grove en menigvuldige zonden van Juda en Israël, als te zien is in den inhoud der hoofdstukken, dreigende hun beiden Gods zware straffen, specialijk de verwoesting door de Assyriërs en Babyloniërs. Anderdeels troost hij de gelovigen met belofte van de verlossing uit de Babylonische gevangenis, doch voornamelijk met zeer klare en heerlijke profetieën van de geestelijke verlossing door hun Koning CHRISTUS, van Wiens komst, geboorteplaats Bethlehem, overvloedige zegeningen en weldaden aan Zijn kerk (die door de predicatie des Evangelies en de krachtige werking des Heiligen Geestes uit Joden en heidenen zou worden vergaderd) hij wijdlopig profeteert, verzekerende de gewisse behoudenis en eeuwige zaligheid der kerk, en het eindelijke en eeuwige verderf van al haar vijanden.

Einde inleiding Micha