Statenvertaling.nl

sample header image

Amos 6 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Amos 6

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Wee over de gerusten
1 WEE den gerusten te Sion en den zekeren op den berg van Samaría, die de voornaamsten zijn van de aeerstelingen der volken, en tot dewelke die van het huis Israëls komen. a Ex. 19:5. Jer. 2:3. verwijsteksten
2 Gaat over naar Kalné en ziet toe, en gaat vandaar naar Hamath, de grote stad, en trekt af naar Gath der Filistijnen; of zij beter zijn dan deze koninkrijken, of hun landpale groter dan uw landpale.
3 Gij die den bbozen dag cverre stelt, en den stoel des gewelds nabij brengt. b Amos 5:18. c Ez. 12:27. verwijsteksten
4 Die daar liggen op elpenbenen bedsteden en weelderig zijn op hun koetsen, en eten de lammeren van de kudde, en de kalveren uit het midden van den meststal.
5 Die op het geklank der dluit kwinkeleren, en bedenken zichzelven instrumenten der muziek, gelijk David. d Jes. 5:12. verwijsteksten
6 Die wijn uit schalen edrinken en zich zalven met de voortreffelijkste olie, maar fbekommeren zich niet over de verbreking van Jozef. e Jes. 5:11. f Jes. 5:12. verwijsteksten
7 Daarom zullen zij nu gevankelijk heengaan onder de voorsten die in ggevangenis gaan; en het banket dergenen die weelderig zijn, zal wegwijken. g Jes. 5:13. verwijsteksten
8 De Heere HEERE heeft gezworen bij Zichzelven (spreekt de HEERE, de God der heirscharen): Ik heb een gruwel van Jakobs hovaardij en Ik haat zijn paleizen; daarom zal Ik de stad en haar volheid overleveren.
9 En het zal geschieden, zo er tien mannen in enig huis zullen overgelaten zijn, dat zij sterven zullen.
10 En de naaste vriend zal een iegelijk van die opnemen, of die hem verbrandt, om de beenderen uit het huis uit te brengen, en zal zeggen tot dien die binnen de zijden van het huis is: Zijn er nog meer bij u? En hij zal zeggen: Niemand. Dan zal hij zeggen: Zwijg, want zij waren niet om des HEEREN Naam te vermelden.
11 Want zie, de HEERE geeft bevel, en Hij zal het grote huis slaan met inwatering, en het kleine huis met spleten.
12 Zullen ook paarden rennen op een steenrots? Zal men ook daarop met runderen ploegen? Want gijlieden hebt het recht in gal verkeerd, en de vrucht der gerechtigheid in halsem. h Amos 5:7. verwijsteksten
13 Gij die blijde zijt over een nietig ding; gij die zegt: Hebben wij ons niet door onze sterkte hoornen verkregen?
14 Want zie, Ik zal over ulieden, o huis Israëls, een volk verwekken, spreekt de HEERE, de God der heirscharen; die zullen ulieden drukken, vanwaar men komt te Hamath, tot aan de beek der wildernis.

Einde Amos 6