Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 7 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Leviticus 7

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Het schuldoffer
1 DIT is nu de wet des schuldoffers: het is een heiligheid der heiligheden.
2 In de plaats waar zij het brandoffer slachten, zullen zij het schuldoffer slachten; en men zal deszelfs bloed rondom op het altaar sprengen.
3 En daarvan zal men al zijn vet offeren, den staart en het vet dat het ingewand bedekt;
4 Ook beide de nieren en het vet dat daaraan is, dat op de weekdarmen is; en het net over de lever, met de nieren, dat zal men afnemen.
5 En de priester zal die aansteken op het altaar ten vuuroffer den HEERE; het is een schuldoffer.
6 Al wat mannelijk is onder de priesters zal dat eten; in de heilige plaats zal het gegeten worden; het is een heiligheid der heiligheden.
7 Gelijk het zondoffer, alzo zal ook het schuldoffer zijn; enerlei wet zal voor dezelve zijn; het zal van den priester zijn die daarmede verzoening gedaan zal hebben.
8 Ook de priester die iemands brandoffer offert, die priester zal de huid des brandoffers hebben dat hij geofferd heeft.
9 Daartoe al het spijsoffer dat in den oven gebakken wordt, met al wat in den ketel en in de pan bereid wordt, zal van den priester zijn die dat offert.
10 Ook alle spijsoffer, met olie gemengd of droog, zal van alle zonen van Aäron zijn, van den een als van den ander.
 
Het dankoffer
11 Dit is nu de wet des dankoffers dat men den HEERE offeren zal.
12 Indien hij dat tot aeen lofoffer offert, zo zal hij nevens het lofoffer ongezuurde koeken met olie gemengd, en ongezuurde vladen met olie bestreken, offeren; en zullen die koeken met olie gemengd, van geroost meelbloem zijn. a Ps. 116:17. verwijsteksten
13 Benevens de koeken zal hij tot zijn offerande gedesemd brood offeren, met het lofoffer zijns dankoffers.
14 En één daarvan uit de ganse offerande zal hij den HEERE ten hefoffer offeren; het zal van den priester zijn die dat bloed des dankoffers sprengt.
15 Maar het vlees van het lofoffer zijns dankoffers zal op den dag van deszelfs offerande gegeten worden; daarvan zal men niet tot den morgen overlaten.
16 En zo het slachtoffer zijner offerande een gelofte of vrijwillig offer is, bdat zal ten dage als hij zijn offer offeren zal, gegeten worden; en het overgeblevene daarvan zal ook des anderen daags gegeten worden. b Lev. 19:6. verwijsteksten
17 Wat nog van het vlees des slachtoffers overgebleven is, zal op den derden dag met vuur verbrand worden;
18 Want zo enigszins van dat vlees zijns dankoffers op den derden dag gegeten wordt, die dat geofferd heeft, zal niet aangenaam zijn; het zal hem niet toegerekend worden, het zal een afgrijselijk ding zijn; en de ziel die daarvan eet, zal haar ongerechtigheid dragen.
19 En het vlees dat iets onreins aangeroerd zal hebben, zal niet gegeten worden; met het vuur zal het verbrand worden; maar aangaande het andere vlees, dat vlees zal eenieder die rein is, mogen eten.
20 Doch als een ziel het vlees van het dankoffer, hetwelk des HEEREN is, cgegeten zal hebben en haar onreinheid aan haar is, zo zal diezelve ziel uit haar volken uitgeroeid worden. c Lev. 15:3. verwijsteksten
21 En wanneer een ziel iets onreins zal aangeroerd hebben, als de onreinheid des mensen of het onreine vee of enig onrein verfoeisel, en zal van het vlees des dankoffers, hetwelk des HEEREN is, gegeten hebben, zo zal diezelve ziel uit haar volken uitgeroeid worden.
22 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
23 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Geen vet van een os of schaap of geit zult gij eten.
24 Maar het vet van een dood aas en het vet van het verscheurde mag tot alle werk gebezigd worden; doch gij zult dat ganselijk niet eten.
25 Want al wie het vet van enig vee eten zal, van hetwelk men den HEERE een vuuroffer zal geofferd hebben, die ziel die het gegeten zal hebben, zal uit haar volken uitgeroeid worden.
26 dOok zult gij in al uw woningen geen bloed eten, hetzij van het gevogelte of van het vee. d Gen. 9:4. Lev. 3:17; 17:14. verwijsteksten
27 Alle ziel die enig bloed eten zal, diezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden.
28 Voorts sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
29 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wie zijn dankoffer den HEERE offert, zal zijn offerande van zijn dankoffer den HEERE toebrengen.
30 Zijn handen zullen de vuuroffers des HEEREN brengen; het vet aan de borst zal hij met die borst brengen, eom die tot een beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN te bewegen. e Ex. 29:24. verwijsteksten
31 En de priester zal dat vet op het altaar aansteken; doch de borst zal van Aäron en zijn zonen zijn.
32 Gij zult ook den rechterschouder tot een hefoffer den priester geven, uit uw dankoffers.
33 Wie uit de zonen van Aäron het bloed des dankoffers en het vet offert, dien zal de rechterschouder ten deel zijn.
34 Want fde beweegborst en den hefschouder heb Ik van de kinderen Israëls uit hun dankoffers genomen, en heb dezelve aan Aäron, den priester, en aan zijn zonen tot een eeuwige inzetting gegeven van de kinderen Israëls. f Ex. 29:27. Num. 18:11. verwijsteksten
35 Dit is de zalving van Aäron en de zalving van zijn zonen van de vuuroffers des HEEREN, ten dage als hij hen deed naderen om het priesterdom den HEERE te bedienen;
36 Hetwelk de HEERE hun van de kinderen Israëls te geven geboden heeft, ten dage als Hij hen zalfde; het zij een eeuwige inzetting voor hun geslachten.
37 Dit is de wet des brandoffers, des spijsoffers en des zondoffers en des schuldoffers, en des vuloffers en des dankoffers;
38 Die de HEERE Mozes op den berg Sinaï geboden heeft, ten dage als Hij den kinderen Israëls gebood, dat zij hun offeranden den HEERE in de woestijn Sinaï zouden offeren.

Einde Leviticus 7