Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 17 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Leviticus 17

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Wetten verbiedende ergens offerande te offeren dan alleen in den tabernakel, vs. 1, enz. En aan niemand anders dan alleen aan den Heere, 5. Geenszins aan de duivelen, op straffe van uitroeiing, 7. Insgelijks, verbiedende bloed te eten, op gelijke straf, 10. Mitsgaders enig dood aas of dat verscheurd is, 15.
 
Waar en aan Wien men zal offeren
1 VERDER sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2 Spreek tot Aäron en tot zijn zonen en tot al de kinderen Israëls en zeg tot hen: Dit is 1het woord hetwelk de HEERE geboden heeft, zeggende:1 Of: de zaak.
3 2Eenieder van het huis Israëls, die een os of lam of geit 3in het leger 4slachten zal, of die ze slachten zal buiten het leger,2 Hebr. Man man, dat is, eenieder, wie het ook zij; alzo Lev. 15:2 en onder, vss. 8, 10. verwijsteksten
3 Welverstaande, buiten het voorhof van den tabernakel, gelijk het volgende vers uitwijst.
4 Te weten, om dezelve den Heere te offeren; gelijk klaarlijk blijkt uit het volgende vers 4. verwijsteksten
4 En dezelve aan de deur van de tent der samenkomst niet brengen zal, om een offerande den HEERE voor den tabernakel des HEEREN te offeren: 5het bloed zal dienzelven man toegerekend worden, hij heeft bloed vergoten; daarom zal dezelve 6man uit het midden zijns volks uitgeroeid worden,5 Dat is, men zal hem daarvoor houden alsof hij onnozel bloed vergoten had. Zie de reden hiervan vers 11. verwijsteksten
6 Zie Gen. 17 op vers 14 en Lev. 18 op vers 29. verwijsteksten
5 Opdat, wanneer de kinderen Israëls hun slachtoffers brengen, welke zij 7op het veld slachten, dat zij die den HEERE toebrengen, aan de deur van de tent der samenkomst, tot den priester, en dezelve tot dankoffers den HEERE slachten.7 Hebr. op het aangezicht des velds. Dit hadden de Israëlieten gedaan vóór het oprichten van den tabernakel, Ex. 5:3; 8:27. Hetwelk nu de Heere op straffe der uitroeiing uit zijn volk verboden heeft, vss. 4, 9. verwijsteksten
6 En de priester zal het bloed op het altaar des HEEREN, aan de deur van de tent der samenkomst, sprengen, en hij zal het vet aansteken tot aeen 8lieflijken reuk den HEERE.a Ex. 29:18. Lev. 4:31. verwijsteksten
8 Zie Gen. 8 op vers 21. verwijsteksten
7 En zij zullen ook niet meer hun slachtoffers den 9duivelen, dewelke zij 10nahoereren, offeren; dat zal hun een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten.9 Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk degenen die ruig en behaard zijn, als bokken, en die den mensen in zodanige gedaante bijwijlen verschenen, en van de heidenen afgeschilderd en op godsdienstige wijze vereerd werden. Zie van deze ook 2 Kron. 11:15. verwijsteksten
10 Dat is, met dewelke zij afgoderij bedrijven. Want gelijk een vrouw hoereert, haar lichaam anders dan aan haar wettigen man gemeen makende, alzo is het geestelijke hoererij, als de mens de liefde en eer die hij God alleen schuldig is, aan de afgoden of enige schepselen uitwendiglijk of inwendiglijk toe-eigent. Zie Ex. 34:15. Lev. 20:5, 6 met de aant. Richt. 8:33. Ez. 16:16, 26; 23:8, 19, 21, enz. verwijsteksten
8 Zeg dan tot hen: Eenieder van het huis Israëls en van de vreemdelingen die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, die een brandoffer of slachtoffer zal offeren,
9 En dat tot de deur van de tent der samenkomst niet zal brengen om hetzelve den HEERE te bereiden, diezelve man zal uit zijn volken uitgeroeid worden.
 
Geen bloed of aas eten
10 En eenieder uit het huis Israëls en uit de vreemdelingen die in het midden van hen als vreemdelingen verkeren, bdie enig bloed zal gegeten hebben, tegen diens ziel die dat bloed zal gegeten hebben, zal Ik 11Mijn aangezicht zetten en zal die uit het midden haars volks uitroeien.b Gen. 9:4. Lev. 3:17; 7:27; 19:26. Deut. 12:16, 23. 1 Sam. 14:33. verwijsteksten
11 Hebr. Ik zal Mijn aangezicht geven tegen die ziel, dat is, Ik zal op dien mens vergramd zijn, dat Ik tegen hem staan en tot vijand wezen zal, en Mijn werk daarvan maken om rechtvaardige straf en wraak tegen hem uit te voeren. Alzo Lev. 20:3; 26:17. Ez. 14:8, enz. verwijsteksten
11 Want de ziel 12van het vlees is in het bloed, waarom Ik het u op het altaar gegeven heb om over uw zielen verzoening te doen; want het is het bloed dat voor de ziel 13verzoening doen zal.12 Dat is, van het levende beest. Zie Gen. 9 op vers 4. verwijsteksten
13 Te weten op sacramentele wijze, omdat het wees op het bloed van Jezus Christus, het onbevlekte Lam, Hetwelk op het altaar des kruises voor de mensen geslacht moest worden, Rom. 3:25. Kol. 1:20. Hebr. 9:12. verwijsteksten
12 Daarom heb Ik den kinderen Israëls gezegd: Geen ziel van u zal bloed eten; noch de vreemdeling die als vreemdeling in het midden van u verkeert, zal bloed eten.
13 Eenieder ook van de kinderen Israëls en van de vreemdelingen die als vreemdelingen in het midden van hen verkeren, 14die een wild gedierte of gevogelte dat gegeten wordt, in de jacht gevangen zal hebben, die zal deszelfs bloed vergieten en zal dat met stof bedekken.14 Hebr. die de jacht van een wild gedierte, enz., gejaagd zal hebben, dat is, met jagen gevangen zal hebben. Vgl. hiermede Gen. 27 de aant. op vers 3. verwijsteksten
14 cWant het is de ziel van alle vlees; zijn bloed is 15voor zijn ziel; daarom heb Ik den kinderen Israëls gezegd: Gij zult geens vleses bloed eten; want 16de ziel van alle vlees, dat is zijn bloed; zo wie dat eet, zal uitgeroeid worden.c Gen. 9:4. verwijsteksten
15 Anders: in of met de ziel.
16 Zie vers 11. verwijsteksten
15 dEn alle ziel onder de inboorlingen of onder de vreemdelingen, die een dood aas of het verscheurde zal 17gegeten hebben, die zal zijn klederen wassen en zich met water baden en onrein zijn tot aan den avond; daarna zal hij rein zijn.d Ex. 22:31. Lev. 11:40. Ez. 44:31. verwijsteksten
17 Te weten door onwetendheid of onvoorzichtigheid, en niet met voorbedachten rade of opgezetten wil. Zie Lev. 11 op vers 40. verwijsteksten
16 Maar indien hij 18die niet wast en zijn vlees niet baadt, zo zal hij 19zijn ongerechtigheid dragen.18 Te weten zijn klederen.
19 Zie Lev. 5 op vers 1. verwijsteksten

Einde Leviticus 17