Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 14 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Leviticus 14

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

1 DAARNA sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2 Dit zal de wet des melaatsen zijn ten dage zijner reiniging: dat hij tot den priester zal gebracht worden,
3 En de priester zal buiten het leger gaan; als de priester merken zal dat, zie, die plaag der melaatsheid van den melaatse genezen is,
4 Zo zal de priester gebieden, dat men voor hem die te reinigen zal zijn, twee levende reine vogels neme, mitsgaders cederhout en scharlaken en hysop.
5 De priester zal ook gebieden dat men den enen vogel slachte, in een aarden vat, over levend water.
6 Dien levenden vogel zal hij nemen, en het cederhout en het scharlaken en de hysop; en zal die en den levenden vogel dopen in het bloed des vogels die over het levende water geslacht is.
7 En hij zal over hem die van de melaatsheid te reinigen is, zevenmaal sprengen; daarna zal hij hem rein verklaren en den levenden vogel in het open veld vliegen laten.
8 Die nu te reinigen is, zal zijn klederen wassen en al zijn haar afscheren en zich in het water afwassen, zo zal hij rein zijn; daarna zal hij in het leger komen, maar zal buiten zijn tent zeven dagen blijven.
9 En het zal ten zevenden dage geschieden, dat hij al zijn haar zal afscheren, zijn hoofd en zijn baard en de wenkbrauwen zijner ogen; ja, al zijn haar zal hij afscheren, en zal zijn klederen wassen en zijn vlees met water baden, zo zal hij rein zijn.
10 En op den achtsten dag zal hij twee volkomen lammeren en één eenjarig volkomen schaap nemen, mitsgaders drie tienden meelbloem ten spijsoffer, met olie gemengd, en één log olie.
11 De priester nu die de reiniging doet, zal den man die te reinigen is en die dingen stellen voor het aangezicht des HEEREN, aan de deur van de tent der samenkomst.
12 En de priester zal dat ene lam nemen en hetzelve offeren tot een schuldoffer met den log olie, en zal die ten beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN bewegen.
13 Daarna zal hij dat lam slachten in de plaats waar men het zondoffer en het brandoffer slacht, in de heilige plaats; want het schuldoffer, gelijk het zondoffer, is voor den priester; het is een heiligheid der heiligheden.
14 En de priester zal van het bloed des schuldoffers nemen, hetwelk de priester doen zal op het lapje van het rechteroor desgenen die te reinigen is, en op den duim zijner rechterhand en op den groten teen van zijn rechtervoet.
15 De priester zal ook uit den log der olie nemen, en zal ze op des priesters linkerhand gieten.
16 Dan zal de priester zijn rechtervinger indopen, nemende van die olie die in zijn linkerhand is, en zal met zijn vinger van die olie zevenmaal sprengen voor het aangezicht des HEEREN.
17 En van het overige derzelver olie die in zijn hand zal zijn, zal de priester doen op het lapje van het rechteroor desgenen die te reinigen is, en op den duim zijner rechterhand, en op den groten teen van zijn rechtervoet, boven op het bloed des schuldoffers.
18 Wat nog overgebleven zal zijn van die olie die in de hand des priesters geweest is, zal hij doen op het hoofd desgenen die te reinigen is; zo zal de priester over hem verzoening doen voor het aangezicht des HEEREN.
19 De priester zal ook het zondoffer bereiden en voor hem die van zijn onreinheid te reinigen is, verzoening doen; en daarna zal hij het brandoffer slachten.
20 En de priester zal dat brandoffer en dat spijsoffer op het altaar offeren; zo zal de priester de verzoening voor hem doen, en hij zal rein zijn.
21 Maar indien hij arm is en zijn hand dat niet bereikt, zo zal hij één lam ten schuldoffer, ter beweging nemen, om voor hem verzoening te doen; daartoe één tiende meelbloem, met olie gemengd, ten spijsoffer, en een log olie;
22 Mitsgaders twee tortelduiven of twee jonge duiven, die zijn hand bereiken zal, van welke een ten zondoffer en een ten brandoffer zijn zal.
23 En hij zal die ten achtsten dage zijner reiniging tot den priester brengen, aan de deur van de tent der samenkomst, voor het aangezicht des HEEREN.
24 En de priester zal het lam des schuldoffers en den log der olie nemen, en de priester zal die ten beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN bewegen.
25 Daarna zal hij het lam des schuldoffers slachten, en de priester zal van het bloed des schuldoffers nemen en doen op het rechteroorlapje desgenen die te reinigen is, en op den duim zijner rechterhand en op den groten teen van zijn rechtervoet.
26 Ook zal de priester van die olie op des priesters linkerhand gieten.
27 Daarna zal de priester met zijn rechtervinger van die olie die op zijn linkerhand is, sprengen, zevenmaal, voor het aangezicht des HEEREN.
28 En de priester zal van de olie die op zijn hand is, doen aan het lapje van het rechteroor desgenen die te reinigen is, en aan den duim zijner rechterhand, en aan den groten teen van zijn rechtervoet, op de plaats van het bloed des schuldoffers.
29 En het overgeblevene van de olie die in de hand des priesters is, zal hij doen op het hoofd desgenen die te reinigen is, om de verzoening voor hem te doen voor het aangezicht des HEEREN.
30 Daarna zal hij de ene van de tortelduiven of van de jonge duiven bereiden, van hetgeen zijn hand bereikt zal hebben.
31 Van hetgeen zijn hand bereikt zal hebben, zal het ene ten zondoffer en het ene ten brandoffer zijn, boven het spijsoffer; zo zal de priester voor hem die te reinigen is, verzoening doen voor het aangezicht des HEEREN.
32 Dit is de wet desgenen in denwelken de plaag der melaatsheid zal zijn, wiens hand in zijn reiniging dat niet zal bereikt hebben.
33 Verder sprak de HEERE tot Mozes en tot Aäron, zeggende:
34 Als gij zult gekomen zijn in het land van Kanaän, hetwelk Ik u tot bezitting geven zal, en Ik de plaag der melaatsheid aan een huis van het land uwer bezitting zal gegeven hebben;
35 Zo zal hij van wien dat huis is, komen en den priester te kennen geven, zeggende: Het schijnt mij alsof er een plaag in het huis ware.
36 En de priester zal gebieden dat zij dat huis ruimen, aleer de priester komt om die plaag te bezien, opdat niet al wat in dat huis is, onrein worde; en daarna zal de priester komen om dat huis te bezien.
37 Als hij die plaag bezien zal, dat, zie, die plaag aan de wanden van dat huis zijn groenachtige of roodachtige kuiltjes, en hun aanzien lager is dan die wand,
38 De priester zal uit dat huis uitgaan aan de deur van hetzelve huis, en hij zal dat huis zeven dagen doen toesluiten.
39 Daarna zal de priester op den zevenden dag wederkeren; indien hij merken zal dat, zie, die plaag aan de wanden van dat huis uitgespreid is,
40 Zo zal de priester gebieden dat zij de stenen in welke die plaag is, uitbreken, en dezelve tot buiten de stad werpen, aan een onreine plaats;
41 En dat huis zal hij rondom vanbinnen doen schrabben, en zij zullen het stof dat zij afgeschrabd hebben, tot buiten de stad aan een onreine plaats uitstorten.
42 Daarna zullen zij andere stenen nemen en in de plaats van gene stenen brengen; en men zal ander leem nemen en dat huis bestrijken.
43 Maar indien die plaag wederkeert en in dat huis uitbot, nadat men de stenen uitgebroken heeft, en na het afschrabben van het huis en nadat het zal bestreken zijn,
44 Zo zal de priester komen; als hij nu zal merken dat, zie, die plaag aan dat huis uitgespreid is, het is een knagende melaatsheid in dat huis; het is onrein.
45 Daarom zal men dat huis, zijn stenen en zijn hout ganselijk afbreken, mitsgaders al het leem van hetzelve huis, en men zal het tot buiten de stad uitvoeren aan een onreine plaats.
46 En wie in dat huis gaat te enigen dage, als men hetzelve zal toegesloten hebben, zal onrein zijn tot aan den avond.
47 Wie ook in dat huis te slapen ligt, zal zijn klederen wassen; insgelijks wie in dat huis eet, zal zijn klederen wassen.
48 Maar als de priester zal weder ingegaan zijn en zal merken dat, zie, die plaag aan dat huis niet uitgespreid is, nadat het huis zal bestreken zijn, zo zal de priester dat huis rein verklaren, dewijl die plaag genezen is.
49 Daarna zal hij, om dat huis te ontzondigen, twee vogeltjes nemen, mitsgaders cederhout en scharlaken en hysop.
50 En hij zal den enen vogel slachten in een aarden vat, over levend water.
51 Dan zal hij dat cederhout en die hysop en het scharlaken en den levenden vogel nemen, en zal die in het bloed des geslachten vogels en in het levende water dopen, en hij zal dat huis zevenmaal besprengen.
52 Zo zal hij dat huis ontzondigen met het bloed des vogels en met dat levend water, en met den levenden vogel en met dat cederhout en met de hysop en met het scharlaken.
53 Den levenden vogel nu zal hij tot buiten de stad, in het open veld laten vliegen; zo zal hij over het huis verzoening doen, en het zal rein zijn.
54 Dit is de wet voor alle plaag der melaatsheid en voor schurftheid,
55 En voor melaatsheid der klederen en der huizen,
56 Mitsgaders voor gezwel en voor gezweer en voor blaren,
57 Om te leren in welken dag iets onrein en in welken dag iets rein is. Dit is de wet der melaatsheid.

Einde Leviticus 14