Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Joël – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De profeet Joël

Inhoud

IN deze profetie wordt vooreerst het volk van Juda opgewekt tot betrachting van den jammerlijken stand waarin het ganse land was, vanwege de schrikkelijke plaag van allerlei ongedierte en droogte; en voorts vermaand tot ware bekering, vasten en bidden; met belofte van genade, wegneming der landstraf en toezending van een rijken zegen, indien zij den raad van den profeet opvolgden; daarna profeteert de Geest des Heeren wijders, bij deze gelegenheid, van den gezegenden staat der kerk onder den MESSIAS, van de uitzending van den Heiligen Geest en behoudenis der kerk in de laatste droevige tijden, mitsgaders van Gods oordeel over alle goddeloze vijanden en de eeuwige gelukzaligheid Zijner kerk.

Einde inleiding Joël