Statenvertaling.nl

sample header image

Hosea 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Hosea 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Israëls ontrouw en afgoderij
1 HOORT des HEEREN woord, gij kinderen Israëls; want de HEERE heeft een atwist met de inwoners des lands, omdat er geen trouw, noch weldadigheid, noch kennis Gods in het land is, a Micha 6:2. verwijsteksten
2 Maar vloeken en liegen, en doodslaan, en stelen, en overspel doen; zij breken door, en bloedschulden raken aan bloedschulden.
3 Daarom zal het land treuren, en een iegelijk die daarin woont, kwelen, met het gedierte des velds en met het gevogelte des hemels, ja, ook de vissen der zee zullen weggeraapt worden.
4 Doch niemand twiste noch bestraffe iemand; want uw volk is als die met den priester twisten.
5 Daarom zult gij vallen bij dag, ja, zelfs de profeet zal met u vallen bij nacht; en Ik zal uw moeder uitroeien.
6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewijl gij de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat gij Mij het priesterambt niet zult bedienen; dewijl gij de wet uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.
7 Gelijk zij meerder geworden zijn, alzo hebben zij tegen Mij gezondigd; Ik zal hunlieder eer in schande veranderen.
8 Zij eten de zonde Mijns volks, en verlangen, eenieder met zijn ziel, naar hun ongerechtigheid.
9 Daarom, bgelijk het volk, alzo zal de priester zijn; en Ik zal zijn wegen over hem bezoeken en zijn handelingen hem vergelden. b Jes. 24:2. verwijsteksten
10 cEn zij zullen eten, maar niet zat worden, zullen hoereren, maar niet uitbreken in menigte; want zij hebben nagelaten den HEERE in achting te nemen. c Micha 6:14. verwijsteksten
11 Hoererij en wijn en most neemt het hart weg.
12 Mijn volk vraagt zijn hout, en zijn stok zal het hem bekendmaken; want dde geest der hoererijen verleidt hen, dat zij van onder hun God weghoereren. d Hos. 5:4. verwijsteksten
13 Op de hoogten der ebergen offeren zij en op de fheuvelen roken zij, onder een eik en populier gen iepenboom, omdat derzelver schaduw goed is; daarom hoereren uw dochters, en uw bruiden bedrijven overspel. e Jes. 57:7. f Ez. 20:28. g Jes. 1:29. verwijsteksten
14 Ik zal over uw dochters geen bezoeking doen omdat zij hoereren, en over uw bruiden omdat zij overspel doen; want zij zelven scheiden zich af met de hoeren en offeren met de snoodste hoeren; het volk dan, dat geen verstand heeft, zal omgekeerd worden.
15 Zo gij, o Israël, wilt hoereren, dat immers Juda niet schuldig worde; komt gij toch niet te Gilgal, en gaat niet op naar Beth-Aven, en zweert niet: Zo waarachtig als de HEERE leeft.
16 Want Israël is onbandig als een onbandige koe; nu zal hen de HEERE weiden als een lam in de ruimte.
17 Efraïm is vergezeld met de afgoden, laat hem varen.
18 Hunlieder zuiperij is afvallig; zij doen niets dan hoereren; haar schilden (het is een schande!) beminnen het woord: Geeft.
19 Een wind heeft haar gebonden in zijn vleugelen, en zij zullen beschaamd worden vanwege hun offeranden.

Einde Hosea 4