Statenvertaling.nl

sample header image

Hosea 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Hosea 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Israëls bekering in het laatste der dagen
1 EN de HEERE zeide tot mij: Ga wederom heen, bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet; gelijk de HEERE de kinderen Israëls bemint, maar zij zien om naar andere goden en beminnen de flessen der druiven.
2 En ik kocht haar mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.
3 En ik zeide tot haar: Gij zult vele dagen naar mij ablijven zitten (gij zult niet hoereren, noch aan een anderen man geworden), en ik ook naar u. a Deut. 21:11. verwijsteksten
4 Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, bzonder koning en zonder vorst, en zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. b Hos. 10:3. verwijsteksten
5 Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken den HEERE, hun God, en cDavid, hun Koning; en zij zullen vrezende komen tot den HEERE en tot Zijn goedheid, din het laatste der dagen. c Jer. 30:9. Ez. 34:23; 37:22. d Jes. 2:2. Micha 4:1. verwijsteksten

Einde Hosea 3