Statenvertaling.nl

sample header image

Hosea 13 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Hosea 13

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Israëls afgoderij en straf
1 ALS Efraïm sprak, zo beefde men, hij heeft zich verheven in Israël; maar hij is schuldig geworden aan den Baäl en is gestorven.
2 En nu zijn zij voortgevaren te zondigen, en hebben zich van hun zilver een gegoten beeld gemaakt, afgoden naar hun verstand, die altemaal asmedenwerk zijn; waarvan zij nochtans zeggen: De mensen die offeren, zullen de kalveren kussen. a Hos. 8:6. verwijsteksten
3 Daarom zullen zij zijn als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die heengaat; als kaf van den dorsvloer en als rook uit den schoorsteen wordt weggestormd.
4 Ik ben toch de HEERE uw God, bvan Egypteland af; daarom zoudt gij geen God kennen cdan Mij alleen, want er is geen Heiland dan Ik. b Jes. 43:11. Hos. 12:10. c 2 Sam. 22:32. Ps. 18:32. verwijsteksten
5 Ik heb u gekend in de woestijn, in een zeer heet land.
6 Daarna zijn zij, naar dat hunlieder dweide was, zat geworden; als zij zat zijn geworden, heeft zich hun hart verheven; daarom hebben zij Mij evergeten. d Deut. 32:15. e Hos. 8:14. verwijsteksten
7 Dies werd Ik hun als een felle leeuw; als een luipaard loerde Ik op den weg.
8 Ik ontmoette hen als een beer die van jongen beroofd is, en scheurde het slot huns harten; en Ik verslond hen aldaar als een oude leeuw; het wild gedierte des velds verscheurde hen.
9 Het heeft u bedorven, o Israël, want in Mij is uw hulp.
10 Waar is uw koning nu? Dat hij u behoude in al uw steden. En uw rechters, waar gij van zeidet: Geef mij een koning en vorsten?
11 Ik gaf u een fkoning in Mijn toorn en nam hem weg in Mijn verbolgenheid. f 1 Sam. 8:5; 15:23; 16:1. verwijsteksten
12 Efraïms ongerechtigheid is samengebonden, zijn zonde is opgelegd.
13 Smarten ener barende vrouw zullen hem aankomen; hij is een onwijs kind; want anders zou hij geen tijd in de kindergeboorte blijven staan.
14 Doch Ik zal hen van het geweld der hel verlossen, Ik zal hen vrijmaken van den dood. gO dood, waar zijn uw pestilentiën; hel, waar is uw verderf? Berouw zal van Mijn ogen verborgen zijn. g Jes. 25:8. 1 Kor. 15:55. verwijsteksten
15 Want hij zal vrucht voortbrengen onder de broederen; doch er zal een oostenwind komen, een wind des HEEREN, opkomende uit de woestijn; en zijn springader zal uitdrogen en zijn fontein zal verdrogen; diezelve zal den schat van alle gewenste huisraad roven.

Einde Hosea 13