Statenvertaling.nl

sample header image

Hosea 12 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Hosea 12

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Jakob een voorbeeld van bekering
1 DIE van Efraïm hebben Mij omsingeld met leugen, en het huis Israëls met bedrog; maar Juda heerste nog met God, en was met de heiligen getrouw.
2 Efraïm weidt zich met wind en jaagt den oostenwind na; den gansen dag vermenigvuldigt hij leugen en verwoesting; en zij maken verbond met Assur, en de olie wordt naar Egypte gevoerd.
3 Ook heeft de HEERE een twist met Juda, en Hij zal bezoeking doen over Jakob naar zijn wegen, naar zijn handelingen zal Hij hem vergelden.
4 In moeders buik ahield hij zijn broeder bij de verzenen, en in zijn kracht gedroeg hij zich vorstelijk bmet God. a Gen. 25:26. b Gen. 35:9, 10. verwijsteksten
5 Ja, hij gedroeg zich vorstelijk tegen den Engel en overmocht Hem; hij weende en smeekte Hem. Te cBethel vond Hij hem en aldaar sprak Hij met ons; c Gen. 28:12, 19; 35:7, 14, 15. verwijsteksten
6 Namelijk de HEERE, de God der heirscharen; HEERE is Zijn Gedenknaam.
7 Gij dan, bekeer u tot uw God; bewaar weldadigheid en recht, en wacht geduriglijk op uw God.
8 In des koopmans hand is een bedrieglijke weegschaal, hij bemint te verdrukken;
9 Nog zegt Efraïm: Evenwel ben ik rijk geworden, ik heb mij groot goed verkregen; in al mijn arbeid zullen zij mij geen ongerechtigheid vinden, die zonde zij.
10 Maar Ik ben de HEERE uw God, dvan Egypteland af; Ik zal u nog in tenten doen wonen, als in de dagen der samenkomst; d Jes. 43:11. verwijsteksten
11 En Ik zal spreken tot de profeten en Ik zal het gezicht vermenigvuldigen, en door den dienst der profeten zal Ik gelijkenissen voorstellen.
12 Zekerlijk is eGilead ongerechtigheid, zij zijn enkel ijdelheid; te fGilgal offeren zij ossen, ja, hun altaren zijn als steenhopen op de voren der velden. e Hos. 6:8. f Hos. 4:15; 9:15. verwijsteksten
13 gJakob vlood toch naar het veld van Syrië, en Israël diende om een hvrouw, en hoedde om een vrouw. g Gen. 28:5, enz. h Gen. 29:20, 28. verwijsteksten
14 Maar de HEERE voerde Israël op uit Egypte door een profeet, en door een profeet werd hij gehoed.
15 Efraïm daarentegen heeft Hem zeer bitterlijk vertoornd; daarom zal Hij zijn bloed op hem laten, en zijn Heere zal hem zijn smaad vergelden.

Einde Hosea 12