Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Ezechiël 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

1 DAARNA zeide Hij tot mij: Mensenkind, aeet wat gij vinden zult; eet deze rol en ga, spreek tot het huis Israëls. a Jer. 15:16. Ez. 2:8. Openb. 10:9. verwijsteksten
2 Toen opende ik mijn mond, en Hij gaf mij die rol te eten.
3 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol, die Ik u geef. Toen at ik, ben het was in mijn mond als honing, vanwege de zoetigheid. b Ps. 19:11; 119:103. Openb. 10:10. verwijsteksten
4 En Hij zeide tot mij: Mensenkind, cga heen, kom tot het huis Israëls en spreek tot hen met Mijn woorden. c Jer. 1:17. verwijsteksten
5 Want gij zijt niet gezonden tot een volk, diep van spraak en zwaar van tong, maar tot het huis Israëls;
6 Niet tot vele volken, diep van spraak en zwaar van tong, welker woorden gij niet kunt verstaan; zouden zij niet, zo Ik u tot hen gezonden had, naar u gehoord hebben?
7 Maar het huis Israëls wil naar u niet horen, omdat zij naar Mij niet willen horen; want het ganse huis Israëls is stijf van voorhoofd, en hard van hart zijn zij.
8 dZie, Ik heb uw aangezicht stijf gemaakt tegen hun aangezichten, en uw voorhoofd stijf tegen hun voorhoofd. d Jer. 1:18. Micha 3:8. verwijsteksten
9 Uw voorhoofd heb Ik gemaakt als een diamant, harder dan eeen rots; fvrees hen niet en ontzet u niet voor hun aangezichten, omdat zij een wederspannig huis zijn. e Jer. 5:3. f Jer. 1:8, 17. Ez. 2:6. 1 Petr. 3:14. verwijsteksten
10 Verder zeide Hij tot mij: Mensenkind, vat al Mijn woorden die Ik tot u spreken zal, in uw hart, en hoor ze met uw oren.
11 En ga heen, kom tot de weggevoerden, tot de kinderen uws volks, en spreek tot hen en zeg tot hen: Zo zegt de Heere HEERE; ghetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen. g Ez. 2:5, 7. verwijsteksten
12 hToen nam de Geest mij op, en ik hoorde achter mij een stem van grote ruising, zeggende: Geloofd zij de heerlijkheid des HEEREN uit Zijn plaats. h Ez. 8:3. verwijsteksten
13 En ik hoorde het geluid van der dieren vleugelen, die de een den ander raakten, en het geluid der raderen tegenover hen; en het geluid ener grote ruising.
14 Toen hief de Geest mij op en nam mij weg, en ik ging heen, bitterlijk bedroefd door de hitte mijns geestes; maar de hand des HEEREN was sterk op mij.
15 En ik kwam tot de weggevoerden te Tel-Abîb, die aan de rivier Chebar woonden, en ik bleef waar zij woonden; ja, ik bleef daar verbaasd in het midden van hen, izeven dagen. i Job 2:13. verwijsteksten
 
Wachter over het huis Israëls
16 Het gebeurde nu ten einde van zeven dagen, dat het woord des HEEREN tot mij geschiedde, zeggende:
17 kMensenkind, Ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls; zo zult gij het woord uit Mijn mond horen en hen van Mijnentwege waarschuwen. k Jes. 62:6. Ez. 33:7. 1 Tim. 3:1. verwijsteksten
18 lAls Ik tot den goddeloze zeg: Gij zult den dood sterven; en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet om den goddeloze van zijn goddelozen weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt; die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. l Ez. 33:8. verwijsteksten
19 Doch als gij den goddeloze waarschuwt, en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddelozen weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd.
20 mAls ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert en onrecht doet, en Ik een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven; omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden; maar zijn bloed zal Ik van uw hand eisen. m Ez. 18:24; 33:12, 13. verwijsteksten
21 Doch als gij den rechtvaardige waarschuwt, opdat de rechtvaardige niet zondige, en hij niet zondigt; hij zal zekerlijk leven, omdat hij gewaarschuwd is; en gij hebt uw ziel bevrijd.
 
Des HEEREN heerlijkheid
22 En de hand des HEEREN was daar op mij; en Hij zeide tot mij: Maak u op, ga uit in de vallei, en Ik zal daar met u spreken.
23 En ik maakte mij op en ging uit in de vallei, en zie, de heerlijkheid des HEEREN stond aldaar, ngelijk de heerlijkheid die ik gezien had bij de rivier Chebar; en ik viel op mijn aangezicht. n Ez. 1:3. verwijsteksten
24 oToen kwam de Geest in mij en stelde mij op mijn voeten; en Hij sprak met mij en Hij zeide tot mij: Ga, besluit u binnen in uw huis. o Ez. 2:2. verwijsteksten
25 Want u aangaande, mensenkind, zie, zij zouden dikke touwen aan u leggen en zij zouden u daarmede binden; daarom zult gij niet uitgaan in het midden van hen.
26 En Ik zal uw tong aan uw gehemelte doen kleven, dat gij stom worden zult, en zult hun niet zijn tot een bestraffenden man; pwant zij zijn een wederspannig huis. p Ez. 2:5. verwijsteksten
27 Maar als Ik met u spreken zal, zal Ik uw mond opendoen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE. qWie hoort, die hore, en wie het laat, die late het; want zij zijn een wederspannig huis. q Ez. 2:5, 7. verwijsteksten

Einde Ezechiël 3