Statenvertaling.nl

sample header image

Klaagliederen 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Klaagliederen 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Troost in ellende
1 ALEPH. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede Zijner verbolgenheid.
2 Aleph. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht.
3 Aleph. Hij heeft Zich immers tegen mij gewend, Hij heeft Zijn hand den gansen dag veranderd.
4 Beth. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt, Hij heeft mijn beenderen gebroken.
5 Beth. Hij heeft tegen mij gebouwd, en Hij heeft mij met gal en moeite omringd.
6 Beth. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen, als degenen die overlang dood zijn.
7 Gimel. Hij heeft mij toegemuurd, dat ik er niet uitgaan kan; Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard.
8 Gimel. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit Hij de oren voor mijn gebed.
9 Gimel. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen, Hij heeft mijn paden verkeerd.
10 Daleth. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen.
11 Daleth. Hij heeft mijn wegen afgewend, en Hij heeft mij in stukken gebroken; Hij heeft mij woest gemaakt.
12 Daleth. Hij heeft Zijn boog gespannen, en Hij heeft mij den pijl als ten doel gesteld.
13 He. Hij heeft Zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan.
14 He. Ik ben al mijn volk tot belaching geworden, hun snarenspel den gansen dag.
15 He. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt.
16 Vau. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld, Hij heeft mij in de as nedergedrukt.
17 Vau. En Gij hebt mijn ziel verre van den vrede verstoten, ik heb het goede vergeten.
18 Vau. Toen zeide ik: Mijn sterkte is vergaan, en mijn hoop van den HEERE.
19 Zain. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap, aan den alsem en gal.
20 Zain. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan, en zij bukt zich neder in mij.
21 Zain. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen:
22 Cheth. Het zijn ade goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben. a Jes. 1:9. Hab. 3:13. verwijsteksten
23 Cheth. Zij bzijn allen morgen nieuw, Uw trouw is groot. b Ps. 30:6. verwijsteksten
24 Cheth. De HEERE is mijn Deel, zegt mijn ziel, cdaarom zal ik op Hem hopen. c Hab. 2:3. verwijsteksten
25 Teth. De HEERE is goed dengenen die Hem verwachten, der ziele die Hem zoekt.
26 Teth. Het is goed dat men hope en stil zij op het heil des HEEREN.
27 Teth. Het is goed voor een man dat hij het juk in zijn jeugd draagt.
28 Jod. Hij zitte eenzaam en zwijge stil, omdat Hij het hem opgelegd heeft.
29 Jod. Hij steke zijn mond in het stof, zeggende: dMisschien is er verwachting. d Hand. 8:22. verwijsteksten
30 Jod. Hij geve zijn wang dien die hem slaat, hij worde zat van smaad.
31 Caph. Want de Heere zal niet verstoten in eeuwigheid;
32 Caph. Maar als Hij bedroefd heeft, zo zal Hij Zich ontfermen naar de grootheid Zijner goedertierenheden.
33 Caph. Want Hij plaagt en bedroeft des mensen kinderen niet van harte.
34 Lamed. Dat men al de gevangenen der aarde onder zijn voeten verbrijzelt;
35 Lamed. Dat men het recht eens mans buigt voor het aangezicht des Allerhoogsten;
36 Lamed. Dat men een mens verongelijkt in zijn twistzaak; zou het de Heere niet zien?
37 Mem. eWie zegt wat, hetwelk geschiedt, zo het de Heere niet beveelt? e Ps. 33:9. verwijsteksten
38 Mem. fGaat niet uit den mond des Allerhoogsten het kwade en het goede? f Jes. 45:7. Amos 3:6. verwijsteksten
39 Mem. Wat klaagt dan een levend mens? Eenieder klage vanwege zijn zonden.
40 Nun. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken, en laat ons wederkeren tot den HEERE.
41 Nun. Laat ons ons hart opheffen, mitsgaders de handen, tot God in den hemel, zeggende:
42 Nun. Wij hebben overtreden en wij zijn wederspannig geweest, daarom hebt Gij niet gespaard.
43 Samech. Gij hebt ons met toorn bedekt en Gij hebt ons vervolgd; Gij hebt ons gedood, Gij hebt niet verschoond.
44 Samech. Gij hebt U met een wolk bedekt, zodat er geen gebed doorkwam.
45 Samech. Gij hebt ons tot een uitvaagsel en wegwerpsel gesteld in het midden der volken.
46 Pe. Al onze vijanden hebben hun mond tegen ons opgesperd.
47 Pe. De vrees en de kuil zijn over ons gekomen, de verwoesting en de verbreking.
48 Pe. Met waterbeken loopt mijn oog neder vanwege de breuk der dochter mijns volks.
49 Ain. Mijn oog vliet en kan niet ophouden, omdat er geen rust is;
50 Ain. Totdat het de HEERE van den hemel aanschouwe, en het zie.
51 Ain. Mijn oog doet mijn ziel moeite aan vanwege al de dochteren mijner stad.
52 Tsade. Die mijn vijanden zijn zonder oorzaak, hebben mij als een vogelken dapperlijk gejaagd.
53 Tsade. Zij hebben mijn leven in een kuil uitgeroeid, en zij hebben een steen op mij geworpen.
54 Tsade. De wateren zwommen over mijn hoofd; ik zeide: Ik ben afgesneden.
55 Koph. HEERE, ik heb Uw Naam aangeroepen uit den ondersten kuil.
56 Koph. Gij hebt mijn stem gehoord; verberg Uw oor niet voor mijn zuchten, voor mijn roepen.
57 Koph. Gij zijt genaderd ten dage als ik U aanriep; Gij hebt gezegd: Vrees niet.
58 Resch. Heere, Gij hebt de twistzaken mijner ziel getwist, Gij hebt mijn leven verlost.
59 Resch. HEERE, Gij hebt gezien de verkeerdheid die men mij aangedaan heeft; oordeel mijn rechtszaak.
60 Resch. Gij hebt al hun wraak gezien, al hun gedachten tegen mij.
61 Schin. HEERE, Gij hebt hun smaden gehoord en al hun gedachten tegen mij;
62 Schin. De lippen dergenen die tegen mij opstaan, en hun dichten tegen mij den gansen dag.
63 Schin. Aanschouw hun zitten en opstaan; ik ben hun snarenspel.
64 Thau. HEERE, geef hun weder die vergelding naar het werk hunner handen.
65 Thau. Geef hun een deksel des harten; Uw vloek zij over hen;
66 Thau. Vervolg hen met toorn, en verdelg hen van onder den hemel des HEEREN.

Einde Klaagliederen 3