Statenvertaling.nl

sample header image

Jeremia 11 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jeremia 11

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Verbondsbreuk
1 HET woord dat tot Jeremía geschied is van den HEERE, zeggende:
2 Hoort gijlieden de woorden dezes verbonds, en spreekt tot de mannen van Juda en tot de inwoners van Jeruzalem.
3 Zeg dan tot hen: Zo zegt de HEERE, de God Israëls: aVervloekt zij de man die niet hoort de woorden dezes verbonds, a Deut. 27:26. Gal. 3:10. verwijsteksten
4 Dat Ik uw vaderen geboden heb ten dage als Ik hen uit Egypteland, uit den bijzeroven, uitvoerde, zeggende: cZijt Mijner stem gehoorzaam en doet dezelve, naar alles wat Ik ulieden gebied; zo zult gij Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn; b Deut. 4:20. c Lev. 26:3, 12. verwijsteksten
5 Opdat Ik den deed bevestige dien Ik uw vaderen gezworen heb, hun te geven een land, vloeiende van melk en honing, als het is te dezen dage. Toen antwoordde ik en zeide: Amen, o HEERE. d Deut. 7:12. verwijsteksten
6 En de HEERE zeide tot mij: Roep al deze woorden uit in de steden van Juda en in de straten van Jeruzalem, zeggende: Hoort de woorden dezes verbonds en doet dezelve.
7 Want Ik heb uw vaderen ernstiglijk betuigd, ten dage als Ik hen uit Egypteland opvoerde tot op dezen dag, evroeg op zijnde en betuigende, zeggende: Hoort naar Mijn stem. e Jer. 7:13, 25. verwijsteksten
8 Maar zij hebben niet gehoord, noch hun foor geneigd, maar hebben gewandeld, een iegelijk naar het ggoeddunken van hunlieder boos hart; daarom heb Ik over hen gebracht al de woorden dezes verbonds, dat Ik geboden heb te doen, maar zij niet gedaan hebben. f Jer. 7:26. g Jer. 3:17; 7:24; 9:14. verwijsteksten
9 Voorts zeide de HEERE tot mij: Er is een verbintenis bevonden onder de mannen van Juda en onder de inwoners van Jeruzalem.
10 Zij zijn wedergekeerd tot de ongerechtigheden hunner voorvaderen, die Mijn woorden geweigerd hebben te horen; en zij hebben andere goden nagewandeld om die te dienen; het huis van Israël en het huis van Juda hebben Mijn verbond gebroken, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb.
11 Daarom zegt de HEERE alzo: Zie, Ik zal een kwaad over hen brengen, uit hetwelk zij niet zullen kunnen uitkomen; als zij dan tot Mij zullen hroepen, zal Ik naar hen niet horen. h Spr. 1:28. Jes. 1:15. Jer. 14:12. Ez. 8:18. Micha 3:4. verwijsteksten
12 Dan zullen de steden van Juda en de inwoners van Jeruzalem heengaan en roepen tot de goden dien zij gerookt hebben; maar zij zullen hen gans niet kunnen verlossen ten tijde huns kwaads.
13 Want inaar het getal uwer steden zijn uw goden geweest, o Juda; en naar het getal der straten van Jeruzalem hebt gijlieden altaren gesteld voor die schaamte, altaren om den Baäl te roken. i Jer. 2:28. verwijsteksten
14 Gij dan, kbid niet voor dit volk en hef geen geschrei noch gebed voor hen op; want Ik zal niet horen ten tijde als zij over hun kwaad tot Mij zullen roepen. k Jer. 7:16; 14:11. verwijsteksten
15 Wat heeft Mijn beminde in Mijn huis te doen, dewijl zij die schandelijke daad met velen doet en het heilige vlees van u geweken is? Wanneer gij kwaad doet, dan springt gij op van vreugde.
16 De HEERE had uw naam genoemd een groenen olijfboom, schoon van lieflijke vruchten; maar nu heeft Hij met een geluid van een groot geroep een vuur om denzelven aangestoken, en zijn takken zullen verbroken worden.
17 Want de HEERE der heirscharen, Die u heeft lgeplant, heeft een kwaad over u uitgesproken, om der boosheid wil van het huis van Israël en van het huis van Juda, die zij onder zich bedrijven om Mij te vertoornen, rokende den Baäl. l Jer. 2:21. verwijsteksten
 
Jeremía’s leven bedreigd
18 De HEERE nu heeft het mij te kennen gegeven, dat ik het wete; toen hebt Gij mij hun handelingen doen zien.
19 En ik was als een lam, als een os, die geleid wordt om te slachten; want ik wist niet dat zij gedachten tegen mij dachten, zeggende: Laat ons den boom met zijn vrucht verderven en laat ons hem uit het land der levenden uitroeien, dat zijn naam niet meer gedacht worde.
20 Maar, o HEERE der heirscharen, Gij rechtvaardige Rechter, mDie de nieren en het hart proeft, laat mij Uw wraak van hen zien; want aan U heb ik mijn twistzaak ontdekt. m 1 Sam. 16:7. 1 Kron. 28:9. Ps. 7:10; 26:2. Openb. 2:23. verwijsteksten
21 Daarom, zo zegt de HEERE van de mannen van Anathoth, die uw ziel zoeken, zeggende: Profeteer niet in den Naam des HEEREN, opdat gij van onze handen niet sterft.
22 Daarom, zo zegt de HEERE der heirscharen: Zie, Ik zal bezoeking over hen doen: de jongelingen zullen door het zwaard sterven, hun zonen en hun dochters zullen van honger sterven.
23 En zij zullen geen overblijfsel hebben; want Ik zal een kwaad brengen over de mannen van Anathoth, in het jaar hunner bezoeking.

Einde Jeremia 11