Statenvertaling.nl

sample header image

Jeremia 10 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jeremia 10

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

De HEERE en de afgoden
1 HOORT het woord dat de HEERE tot ulieden spreekt, o huis Israëls.
2 Zo zegt de HEERE: Leert den weg der heidenen niet, en ontzet u niet voor de tekenen des hemels, dewijl zich de heidenen voor dezelve ontzetten.
3 Want de inzettingen der volken zijn ijdelheid; want ahet is hout dat men uit het woud gehouwen heeft, een werk van des werkmeesters handen met de bijl. a Jes. 44:14, enz. verwijsteksten
4 Men pronkt het op met zilver en met goud; zij bhechten ze met nagelen en met hamers, opdat het niet waggele. b Jes. 41:7. verwijsteksten
5 Zij zijn gelijk een palmboom van dicht werk, maar ckunnen niet spreken; zij moeten dgedragen worden, want zij kunnen niet gaan; vreest niet voor hen, want zij kunnen egeen kwaad doen, ook zo is er geen goeddoen bij hen. c Ps. 115:5. d Jes. 46:1, 7. e Jes. 41:23. verwijsteksten
6 Omdat niemand fU gelijk is, o HEERE, zo zijt Gij groot, en groot is Uw Naam in mogendheid. f Ps. 86:8, 10. verwijsteksten
7 gWie zou U niet vrezen, Gij Koning der heidenen? Want het komt U toe; omdat toch onder alle wijzen der heidenen en in hun ganse koninkrijk niemand U gelijk is. g Openb. 15:4. verwijsteksten
8 In één ding zijn zij toch honvernuftig en zot: een hout is een onderwijs der ijdelheden. h Jes. 41:29. Hab. 2:18. Zach. 10:2. verwijsteksten
9 Uitgerekt zilver wordt van Tarsis gebracht, en goud van Ufaz, tot een werk van den werkmeester en van de handen van den goudsmid; hemelsblauw en purper is hun kleding, een werk der wijzen zijn zij altezamen.
10 Maar de HEERE God is de Waarheid, Hij is de levende God en een eeuwig Koning; van Zijn verbolgenheid beeft de aarde, en de heidenen kunnen Zijn gramschap niet verdragen.
11 (Aldus zult gijlieden tot hen zeggen: De goden, die den hemel en de aarde niet gemaakt hebben, zullen vergaan van de aarde en van onder dezen hemel.)
12 Die de iaarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel kuitgebreid door Zijn verstand; i Gen. 1:1. Jer. 51:15. k Job 9:8. Ps. 104:2. Jes. 40:22; 44:24; 51:13. verwijsteksten
13 Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in den hemel, en Hij doet de ldampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkameren. l Ps. 135:7. verwijsteksten
14 mEen ieder mens is onvernuftig geworden, zodat hij geen wetenschap heeft, een ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is leugen, en er is geen geest in hen. m Jer. 51:17, 18. verwijsteksten
15 IJdelheid zijn zij, een werk van verleidingen; ten tijde hunner bezoeking zullen zij vergaan.
16 nJakobs Deel is niet gelijk die; want Hij is de Formeerder van alles, en Israël is ode roede Zijner erfenis; HEERE der heirscharen is Zijn Naam. n Jer. 51:19. o Ps. 74:2. verwijsteksten
 
De komende verwoesting
17 Raap uw kramerij weg uit het land, gij inwoneres der vesting.
18 Want zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal de inwoners des lands op ditmaal wegslingeren, en zal hen pbenauwen, opdat zij het vinden. p Jer. 6:24. verwijsteksten
19 O wee mij over mijn breuk, mijn plaag is smartelijk; en ik had gezegd: Dit is immers een krankheid die ik wel dragen zal.
20 Mijn tent is verstoord en al mijn zelen zijn verscheurd; mijn kinderen zijn van mij uitgegaan en zij zijn er niet; er is niemand meer die mijn tent uitspant en mijn gordijnen opricht.
21 Want de herders zijn onvernuftig geworden en hebben den HEERE niet gezocht; daarom hebben zij niet verstandiglijk gehandeld en hun ganse weide is verstrooid.
22 Zie, er komt een stem des geruchts en een groot beven uit het land van het qnoorden; dat men de steden van Juda zal stellen tot een verwoesting, een woning der rdraken. q Jer. 1:14; 4:6. r Jer. 9:11. verwijsteksten
23 Ik weet, o HEERE, sdat bij den mens zijn weg niet is; het is niet bij een man die wandelt, dat hij zijn gang richte. s Spr. 16:1; 20:24. verwijsteksten
24 tKastijd mij, HEERE, doch vmet mate; niet in Uw toorn, opdat Gij mij niet tenietmaakt. t Ps. 6:2; 38:2. v Jer. 30:11; 46:28. verwijsteksten
25 xStort Uw grimmigheid uit over de heidenen, die U niet kennen, en over de geslachten die Uw Naam niet aanroepen; want zij hebben Jakob yopgegeten, ja, zij hebben hem opgegeten, en hem zverteerd, en zijn woning verwoest. x Ps. 79:6. y Jer. 8:16. z Jer. 9:16. verwijsteksten

Einde Jeremia 10