Statenvertaling.nl

sample header image

Prediker 1 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Prediker 1

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Alles is ijdelheid
1 DE woorden van den Prediker, den zoon van David, den koning te Jeruzalem.
2 IJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; ijdelheid der ijdelheden, ahet is al ijdelheid. a Ps. 62:10; 144:4. verwijsteksten
3 Wat bvoordeel heeft de mens van al zijn arbeid dien hij arbeidt onder de zon? b Pred. 2:22; 3:9. verwijsteksten
4 Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, cmaar de aarde staat in der eeuwigheid. c Ps. 104:5. verwijsteksten
5 Ook rijst de zon op en de zon gaat onder, en zij hijgt naar haar plaats, waar zij oprees.
6 Zij gaat naar het zuiden, en zij gaat om naar het noorden; de wind gaat steeds omgaande, en de wind keert weder tot zijn omgangen.
7 dAl de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol; naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande keren zij weder. d Job 38:8, 9, 10. Ps. 104:9, 10. verwijsteksten
8 Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken; het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor wordt niet vervuld van horen.
9 eHetgeen dat er geweest is, hetzelve zal er zijn; en hetgeen dat er gedaan is, hetzelve zal er gedaan worden; zodat er niets nieuws is onder de zon. e Pred. 3:15. verwijsteksten
10 Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen: Zie dat, het is nieuw? Het is alreeds geweest in de eeuwen die vóór ons geweest zijn.
11 Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen; en van de navolgende dingen, die zijn zullen, van dezelve zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen die namaals wezen zullen.
12 Ik, Prediker, was koning over Israël te Jeruzalem.
13 En ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiedt onder den hemel. Deze moeilijke bezigheid heeft God den kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren.
14 Ik zag al de werken aan, die onder de zon geschieden; en zie, het was al ijdelheid en kwelling des geestes.
15 Het kromme kan niet recht gemaakt worden, en hetgeen dat ontbreekt, kan niet geteld worden.
16 Ik sprak met mijn hart, zeggende: Zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd, boven allen die vóór mij te Jeruzalem geweest zijn; en mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien.
17 En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid; ik ben gewaargeworden dat ook dit een kwelling des geestes is.
18 Want in veel wijsheid is veel verdriet; en die wetenschap vermeerdert, die vermeerdert smart.

Einde Prediker 1