Statenvertaling.nl

sample header image

Spreuken 18 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Spreuken 18

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Vriendschap en onverdraagzaamheid
1 DIE zich afzondert, tracht naar wat begeerlijks; hij vermengt zich in alle bestendige wijsheid.
2 De zot heeft geen lust in verstandigheid, maar daarin dat zijn hart zich ontdekt.
3 Als de goddeloze komt, komt ook de verachting, en met schande versmaadheid.
4 De woorden van den mond eens mans zijn diepe wateren, en de springader der wijsheid is een uitstortende beek.
5 aHet is niet goed het aangezicht des goddelozen aan te nemen, om den rechtvaardige in het gericht te buigen. a Lev. 19:15. Deut. 1:17; 16:19. Spr. 24:23. verwijsteksten
6 De lippen des zots komen in twist, en zijn mond roept naar slagen.
7 De mond des zots bis hemzelven een verstoring, en zijn lippen een cstrik zijner ziel. b Spr. 10:14; 13:3. c Spr. 12:13. verwijsteksten
8 dDe woorden des oorblazers zijn als dergenen die geslagen zijn, en die dalen in het binnenste des buiks. d Spr. 26:22. verwijsteksten
9 Ook die zich slap aanstelt in zijn werk, die is een broeder van een doorbrenger.
10 De Naam des HEEREN is eeen sterke toren; de rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden. e 2 Sam. 22:51. Ps. 18:3; 61:4. Spr. 29:25. verwijsteksten
11 fDes rijken goed is de stad zijner sterkte, en als een verheven muur in zijn inbeelding. f Spr. 10:15. verwijsteksten
12 gVóór de verbreking zal des mensen hart zich verheffen, hen de nederigheid gaat vóór de eer. g Spr. 11:2; 16:18. h Spr. 15:33. verwijsteksten
13 Die antwoord geeft, eer hij zal gehoord hebben, dat is hem dwaasheid en schande.
14 De geest eens mans zal zijn krankheid ondersteunen; maar een verslagen geest, wie zal dien opheffen?
15 Het hart des verstandigen bekomt wetenschap, en het oor der wijzen zoekt wetenschap.
16 De gift des mensen maakt hem ruimte, en zij geleidt hem voor het aangezicht der groten.
17 Die de eerste is in zijn twistzaak, schijnt rechtvaardig te zijn; imaar zijn naaste komt en hij onderzoekt hem. i Spr. 25:8. verwijsteksten
18 Het lot doet de geschillen ophouden, en maakt scheiding tussen machtigen.
19 Een broeder is wederspanniger dan een sterke stad, en de geschillen zijn als een grendel van een paleis.
20 kVan de vrucht van ieders mond zal zijn buik verzadigd worden, hij zal verzadigd worden van de inkomst zijner lippen. k Spr. 12:14; 13:2. verwijsteksten
21 Dood en leven zijn in het geweld der ltong; en eenieder die haar liefheeft, zal haar vrucht eten. l Spr. 21:23. Jak. 3:2. verwijsteksten
22 mWie een vrouw gevonden heeft, heeft een goede zaak gevonden, en hij heeft welgevallen getrokken van den HEERE. m Spr. 19:14. verwijsteksten
23 De arme spreekt smekingen, maar de rijke antwoordt harde dingen.
24 Een man die vrienden heeft, heeft zich vriendelijk te houden; want er is een liefhebber ndie meer aankleeft dan een broeder. n Spr. 17:17. verwijsteksten

Einde Spreuken 18