Statenvertaling.nl

sample header image

Spreuken 10 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Spreuken 10

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Zegen der gerechtigheid; vloek der zonde
1 DE spreuken van Sálomo. aEen wijs zoon verblijdt den vader, maar een zot zoon is zijner moeder droefheid. a Spr. 15:20. verwijsteksten
2 bSchatten der goddeloosheid doen geen nut, maar de gerechtigheid redt van den dood. b Spr. 11:4. verwijsteksten
3 De HEERE laat de ziel des rechtvaardigen niet hongeren, maar de have der goddelozen stoot Hij weg.
4 cDie met een bedrieglijke hand werkt, wordt arm, maar de hand der vlijtigen maakt rijk. c Spr. 12:24. verwijsteksten
5 Die in den zomer vergadert, is een verstandig zoon; maar die in den oogst vast slaapt, is een zoon die beschaamd maakt.
6 Zegeningen zijn op het hoofd des rechtvaardigen, maar het geweld bedekt den mond der goddelozen.
7 De gedachtenis des rechtvaardigen zal tot zegening zijn, maar de naam der goddelozen zal verrotten.
8 Die wijs van hart is, neemt de geboden aan; maar ddie dwaas is van lippen, zal omgeworpen worden. d Spr. 10:10. verwijsteksten
9 Die in oprechtheid wandelt, wandelt zeker; maar die zijn wegen verkeert, zal bekend worden.
10 Die met het oog wenkt, richt smart aan, en een dwaas van lippen zal omgeworpen worden.
11 eDe mond des rechtvaardigen is een springader des levens, maar het geweld bedekt den mond der goddelozen. e Spr. 13:14. verwijsteksten
12 Haat verwekt krakelen, fmaar de liefde dekt alle overtredingen toe. f 1 Kor. 13:7. 1 Petr. 4:8. verwijsteksten
13 In de lippen des verstandigen wordt wijsheid gevonden, gmaar op den rug des verstandelozen de roede. g Spr. 20:30. verwijsteksten
14 De wijzen leggen wetenschap weg, maar den mond des dwazen is de verstoring nabij.
15 Des rijken goed is een stad zijner sterkte; de armoede der geringen is hun verstoring.
16 Het werk des rechtvaardigen is ten leven; de inkomst des goddelozen is ter zonde.
17 Het pad tot het leven is desgenen die de tucht bewaart; maar die de bestraffing verlaat, doet dwalen.
18 Die den haat bedekt, is van valse lippen, en die een kwaad gerucht voortbrengt, die is een zot.
19 In de veelheid der woorden ontbreekt de overtreding niet; maar die zijn lippen wederhoudt, is kloek-verstandig.
20 De tong des rechtvaardigen is uitgelezen zilver; het hart der goddelozen is weinig waard.
21 De lippen des rechtvaardigen voeden er velen; maar de dwazen sterven door gebrek van verstand.
22 De zegen des HEEREN, die maakt rijk, en Hij voegt er geen smart bij.
23 Het is voor den zot hals spel, schandelijkheid te doen; maar voor een man van verstand, wijsheid te plegen. h Spr. 14:9. verwijsteksten
24 De vrees des goddelozen, die zal hem overkomen; maar de begeerte der rechtvaardigen zal God geven.
25 Gelijk een wervelwind voorbijgaat, alzo is de goddeloze niet meer; maar de rechtvaardige is een eeuwige grondvest.
26 Gelijk edik den tanden en gelijk rook den ogen is, zo is de luie dengenen die hem uitzenden.
27 iDe vreze des HEEREN vermeerdert de dagen, maar de jaren der goddelozen worden verkort. i Spr. 9:11. verwijsteksten
28 De hoop der rechtvaardigen is blijdschap, maar de kverwachting der goddelozen zal vergaan. k Job 8:13, 14; 11:20. Ps. 112:10. verwijsteksten
29 De weg des HEEREN is lvoor de oprechten sterkte, maar voor de werkers der ongerechtigheid verstoring. l Spr. 13:6. verwijsteksten
30 De rechtvaardige zal in eeuwigheid niet bewogen worden, maar de goddelozen zullen de aarde niet bewonen.
31 De mond des rechtvaardigen brengt overvloediglijk wijsheid voort, maar de tong der verkeerdheden zal uitgeroeid worden.
32 De lippen des rechtvaardigen weten wat welgevallig is, maar de mond der goddelozen enkel verkeerdheid.

Einde Spreuken 10