Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 96 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 96

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Lof vanwege Gods komst
1 ZINGT den HEERE een nieuw lied, zingt den HEERE, gij ganse aarde.
2 Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag.
3 Vertelt onder de heidenen Zijn eer, onder alle volken Zijn wonderen.
4 Want de HEERE is groot en zeer te prijzen, Hij is vreselijk boven alle goden.
5 Want al de goden der volken zijn afgoden, maar de HEERE heeft de hemelen gemaakt.
6 Majesteit en heerlijkheid zijn voor Zijn aangezicht; sterkte en sieraad in Zijn heiligdom.
7 Geeft den HEERE, gij geslachten der volken, geeft den HEERE eer en sterkte.
8 Geeft den HEERE de eer Zijns Naams, brengt offer en komt in Zijn voorhoven.
9 aAanbidt den HEERE in de heerlijkheid des heiligdoms; schrikt voor Zijn aangezicht, gij ganse aarde. a Ps. 29:2. verwijsteksten
10 Zegt onder de heidenen: De HEERE regeert; ook zal de wereld bevestigd worden, zij zal niet bewogen worden; Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid.
11 Dat de hemelen zich verblijden, en de aarde zich verheuge; dat de zee bruise met haar volheid.
12 Dat het veld huppele van vreugde met al wat erin is, dat dan al de bomen des wouds juichen,
13 Voor het aangezicht des HEEREN; want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; bHij zal de wereld richten met gerechtigheid, en de volken met Zijn waarheid. b Ps. 98:9. Openb. 19:11. verwijsteksten

Einde Psalm 96