Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 93 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 93

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De psalmist verhaalt en verheft in dezen psalm de majesteit, kracht en heiligheid van Christus’ Koninkrijk, tot bescherming Zijner gemeente.
 
De HEERE regeert
1 DE 1HEERE regeert, Hij is 2met hoogheid bekleed, de HEERE is bekleed met sterkte, Hij heeft Zich omgord. 3Ook is de wereld bevestigd, zij zal niet wankelen.1 De zin dezer woorden is: God is de ware en eeuwige Koning, Die van eeuwigheid geregeerd heeft, nu nog regeert en in alle eeuwigheid zonder einde regeren zal, Ps. 96:10; 97:1; 99:1. verwijsteksten
2 Of: met majesteit. Zie de aant. Job 40 op vers 5. verwijsteksten
3 Deze grote zwaarte des aardrijks wordt door Zijn kracht alleen gehouden in haar evenwicht, zodat zij in het minst noch aan de ene noch aan de andere zijde wijkt. Alzo zal ook de Heere Zijn kerk door de ganse wereld staande houden en beschermen.
2 4Van toen aan is Uw troon bevestigd; Gij zijt van eeuwigheid af.4 Te weten van der eeuwigheid aan, en voorts (ten aanzien van de dadelijke oefening des gerichts) van dat de wereld is geschapen en bevestigd. Vgl. Spr. 8:22, alwaar deze manier van spreken van de eeuwigheid genomen wordt. verwijsteksten
3 De rivieren verheffen, o HEERE, de rivieren verheffen 5haar bruisen; de rivieren verheffen haar aanstoting;5 Hebr. haar stemmen. Door de bruisende watervloeden wordt dikwijls verstaan het gewoel en geraas der tirannen en der volken tegen God en Zijn kerk, Ps. 18:5; 65:8. Jes. 17:12, 13. verwijsteksten
4 Doch de HEERE 6in de hoogte is geweldiger 7dan het bruisen van 8grote wateren, dan de geweldige baren der zee.6 Dat is, in den hemel, als Ps. 71:19. verwijsteksten
7 Hebr. dan de stemmen.
8 Of: vele.
5 9Uw getuigenissen zijn zeer getrouw; de 10heiligheid is 11Uwen huize sierlijk, HEERE, 12tot lange dagen.9 Dat is, Uw Woord, dat Gij ons gegeven hebt om te betuigen dat Gij onze God zijt.
10 Te weten waarmede Gij Uw kinderen heiligt en versiert.
11 Versta hier niet zozeer het uiterlijke gebouw des tempels of des tabernakels, als de levende stenen, te weten de gelovigen, die de ware kerke Gods zijn.
12 Hebr. ter langheid van dagen, dat is, altoos of vele dagen durende. Zie Ps. 23:6. verwijsteksten

Einde Psalm 93