Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 92 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 92

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De profeet leert allen mensen God loven vanwege Zijn grote werken, en vanwege Zijn rechtvaardigheid over de bozen en Zijn goedertierenheid over de godzaligen.
 
Een sabbatslied
1 EEN1 psalm, een lied, 2op den sabbatdag.1 Zie Ps. 48:1. verwijsteksten
2 Of: voor den sabbat; dat is, gemaakt of beschreven om op den sabbatdag gezongen te worden.
2 Het is goed dat men den HEERE love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste;
3 Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw 3getrouwheid 4in de nachten,3 Of: waarheid.
4 Dat is, allen nacht, of nacht op nacht, verstaande bij den nacht den laten avond, die tegen den morgenstond wordt gesteld. Want naar Gods wet zijn in Zijn tabernakel of tempel gedaan geweest vroege en spade offeranden, met lofzangen en gebeden.
4 Op het tiensnarig instrument en op de luit, 5met een voorbedacht lied op de harp.5 Anders: op higgajon. Zie de aant. Ps. 9 op vers 17. verwijsteksten
5 Want Gij hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden; ik zal juichen over de werken Uwer handen.
6 O HEERE, hoe groot zijn Uw werken! 6Zeer diep zijn Uw gedachten.6 Dat is, de redenen Uws heimelijken raads zijn verborgen en onbegrijpelijk voor ons verstand.
7 Een 7onvernuftig man weet er niet van; en een dwaas verstaat 8ditzelve niet,7 Dat is, een die in Gods Woord niet is onderwezen, noch van den Heiligen Geest verlicht. Zie Ps. 49 op vers 11. verwijsteksten
8 Te weten dat hier nu straks volgt, vers 8. verwijsteksten
8 Dat de goddelozen groeien als het kruid, en al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden.
9 9Maar Gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de HEERE.9 Anders: Maar Gij zijt hoogverheven, Gij zijt de HEERE in eeuwigheid. Zie Ps. 56 op vers 3. verwijsteksten
10 Want zie, Uw vijanden, o HEERE, want zie, Uw vijanden zullen vergaan; al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden.
11 Maar Gij zult mijn 10hoorn verhogen, gelijk 11eens eenhoorns; 12ik ben met 13verse olie overgoten.10 Van het woord hoorn zie de aant. Deut. 33 op vers 17. verwijsteksten
11 Zie Num. 23:22. verwijsteksten
12 Dat is, ik ben opnieuw gesterkt geworden. Anders: als ik zal oud geworden zijn, zult Gij mij zalven met verse olie.
13 Hebr. groene.
12 En 14mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen, 15mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan.14 Zie dergelijke manier van spreken Ps. 22:18 en de aant. aldaar. verwijsteksten
15 Te weten, als God hen tot de welverdiende straf trekken en hun vergelden zal het kwaad dat zij mij gedaan hebben. Zie Ps. 91:8. verwijsteksten
13 De arechtvaardige zal groeien als 16een palmboom, hij zal wassen bals een cederboom op Libanon.a Hos. 14:6. verwijsteksten
16 Deze boom wast hoog en recht op, met schone groene takken. Ofschoon hij met gewicht of zwaarte nedergebogen wordt, zo groeit en bloeit hij evenwel; daarom is hij een teken of figuur van victorie, Openb. 7:9. Vgl. hiermede Ps. 52:10. Jer. 11:16. verwijsteksten
b Richt. 9:15. verwijsteksten
14 17Die in het huis des HEEREN geplant zijn, 18dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onzes Gods.17 Dat is, die Christus door het ware geloof ingelijfd en ware lidmaten Zijner kerk zijn. Zie Rom. 6:5; 11:17. verwijsteksten
18 Hebr. die zullen zij doen groeien; dat is, van den Heere zal hun gegeven worden dat zij groeien en hoe langer hoe meer in het goede toenemen in Zijn gemeente, tot dewelke zij waarachtig behoren. Het is een manier van spreken genomen van de bloemen en kruiden, die men zorgvuldiglijk plant en koestert. Zie Ps. 1:3; 52:10. verwijsteksten
15 In 19den grijzen ouderdom zullen zij nog vruchten dragen; zij zullen vet en groen zijn,19 Te weten als natuurlijk de krachten afnemen en verminderen, Ps. 71:9. Hebr. 11:11, 12. Hebr. In de grijsheid. verwijsteksten
16 Om te verkondigen dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen onrecht.

Einde Psalm 92