Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 87 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 87

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De profeet spreekt in dezen psalm van de heerlijkheid der gemeente Gods; mitsgaders van den aanwas en de uitbreiding derzelve onder de heidenen door de komst van Christus.
 
Sions heerlijkheid
1 EEN1 psalm, een lied voor de kinderen van Korach.
2Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid.
1 Zie Ps. 48:1. verwijsteksten
2 Te weten van den tempel, die gebouwd was op den berg Moria, waaraan de berg Sion lag, 2 Kron. 3:1. Enigen verstaan door het woord zijn dezen psalm, wiens grond of stof is te spreken van de kerk van Christus, die in den tempel samenkwam om den Heere te loven. verwijsteksten
2 De HEERE bemint de poorten Sions, boven alle woningen 3Jakobs.3 Dat is, der Israëlieten.
3 Zeer heerlijke dingen worden 4van u gesproken, 5o stad Gods. 6Sela.4 Dat is, u aangaande. Anders: in u. Zie Jesaja 40; 41; 42. Zie ook Job 27 op vers 11. verwijsteksten
5 Dat is, Jeruzalem, welke stad God Zich toegeheiligd heeft om aldaar Zijn dienst op te richten en gelijk als Zijn woning aldaar te nemen. Wat voor heerlijke dingen van deze stad gesproken worden, zie Jesaja 54; 60; 62; 65. Openbaring 21; 22 en hier het volgende vers, waar God Zelf van de kerk spreekt. verwijsteksten
6 Zie Ps. 3:3. verwijsteksten
4 Ik zal 7Rahab en Babel 8vermelden onder degenen die Mij kennen; zie, 9de Filistijn en 9de Tyriër, met 10den Moor, 11deze is aldaar geboren.7 Dat is, Egypte. Alzo wordt Egypte ook genoemd Ps. 89:11. Jes. 30:7; 51:9. De zin der woorden van dit vers is, dat de tijd zal komen, wanneer God de Egyptenaars en Babyloniërs zal rekenen onder Zijn volk, hun mededelende Zijn kennis, waar zij tevoren vreemd van waren en het volk Gods verdrukten. Zie Jes. 19:19, 21, 25. Egypte wordt Rahab genoemd vanwege zijn hovaardij (hetwelk het woord betekent) of van de een of andere sterke stad daarin gelegen. Onder de namen der natiën die in dit vers genoemd staan, moet men allerlei volken verstaan. Zie Hand. 2:9, 10. Ef. 2:12. Kol. 3:11. verwijsteksten
8 Te weten ten beste, dat is, zij zullen door de predicatie van het Heilig Evangelie ook tot de kennis van den waren God te hunner tijd gebracht worden.
9 . 9 Hebr. Filistea, Tyrus. Van de bekering der Tyriërs zie Ps. 45:13. verwijsteksten
10 Hebr. Cusch. Van de bekering der Moren tot Christus zie Ps. 68:32; 72:10. Hand. 8:27. verwijsteksten
11 Alsof hij zeide: De tijd zal komen dat men van de Filistijnen, Tyriërs en Moren zal zeggen, dat zij te Jeruzalem (welke is ons aller moeder, Gal. 4:26), dat is, in de christelijke kerk geboren zijn; dat is, dat zij tot Gods kerk en het hemelse Jeruzalem behoren. verwijsteksten
5 En 12van Sion zal gezegd worden: 13Die en die is 14daarin 15geboren; en 16de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen.12 Dat is, van de stad Jeruzalem, die aan den berg Sion ligt, dat is, van de christelijke gemeente.
13 Hebr. Man en man, dat is, die en die, te weten vele en verscheidene natiën en volken. Zie Hand. 2:9, 10, 11. verwijsteksten
14 Te weten in de stad van Jeruzalem.
15 Geboren, te weten door de predicatie van het Heilig Evangelie en den Heiligen Geest.
16 Dat is, de Allerhoogste Zelf zal haar zo vast maken, dat de poorten der hel tegen haar niet zullen vermogen, Matth. 16:18. verwijsteksten
6 De HEERE zal 17hen rekenen 18in het opschrijven der volken, zeggende: Deze is 19aldaar geboren. Sela.17 Te weten die die zich tot de christelijke kerk begeven zullen.
18 Een manier van spreken bij gelijkenis genomen van de overheden, die boek of register houden van de ingezetenen hunner steden, om de uitheemsen van de ingeborenen te onderscheiden. Zie Ps. 22:31. verwijsteksten
19 Te weten te Jeruzalem, of in Sion; dat is, hij is den Heere toebehorende. Zie vers 4. verwijsteksten
7 20En de zangers gelijk de speellieden, mitsgaders 21al mijn fonteinen, 22zullen binnen u zijn.20 Anders: Daarom zingen en springen al mijn fonteinen. De zin is: Met grote vreugde zal God geloofd worden in Zijn gemeente, die zowel uit de heidenen als uit de Joden zal vergaderd worden. Een manier van spreken genomen van het gebruik der kerk des Ouden Testaments, alwaar God met muziekinstrumenten placht geloofd te worden, 1 Kron. 9:33; 25:1, 2. verwijsteksten
21 Dat is, al mijn hartgrondige genegenheden en binnenste gedachten des harten, die als fonteinen of springaders zijn, waaruit alle woorden en werken vloeien. Zie Ps. 103:1. Men kan ook door de fonteinen hier verstaan de giften en menigerlei gaven des Heiligen Geestes. verwijsteksten
22 Of: van u zijn, te weten, o Sion. Hier wordt voorzegd de blijdschap die er in de wereld wezen zou vanwege de bekering der heidenen tot Christus.

Einde Psalm 87