Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 61 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 61

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David gevlucht en in groot gevaar zijnde, bidt om verlossing, naar zijn geloof en Gods voorgaande weldaden; vertrouwende dat God hem hier zijn leven zal verlengen en hierna het eeuwige schenken, om des Messias’ wil, van Wiens onvergankelijk Koninkrijk hij profeteert, met belofte van dankbaarheid.
 
Gebed van een vluchteling
1 EEN psalm van David, voor den opperzangmeester, op 1Neginath.
1 Zie van het Hebreeuwse woord, dat hier staat in het enkelvoud, Ps. 4 op vers 1. verwijsteksten
 
2 O God, hoor mijn geschrei, merk op mijn gebed.
3 Van het 2einde des lands roep ik tot U, als mijn hart 3overstelpt is; leid mij op een rotssteen, die mij 4te hoog zou zijn.
2 Of: uiterste, waarheen hij voor Absalom heeft moeten vluchten, 2 Sam. 17:24, waarop sommigen dezen psalm passen. verwijsteksten
3 Of: overdekt, te weten met angst, benauwdheid, zorg en bekommernis. Vgl. Ps. 77:4; 102:1; 107:5; 142:4; 143:4. Insgelijks Klgld. 2:11, 12, 19. verwijsteksten
4 Dat is, in een verzekerde plaats, waar ik niet zou kunnen in- of opkomen dan door Uw kracht.
 
4 Want Gij zijt mij een Toevlucht geweest, een 5sterke Toren 6voor den vijand.
5 Hebr. Toren der sterkte.
6 Hebr. van het aangezicht des vijands, dat is, om mij voor of tegen hem te verzekeren en te beschermen.
 
5 Ik zal in Uw 7hut verkeren in eeuwigheden; ik zal 8mijn toevlucht nemen in het 9verborgene Uwer vleugelen. 10Sela.
7 Dat is, in Uw heiligen tabernakel een langen tijd, en voorts in den hemel, door den tabernakel afgebeeld, in alle eeuwigheid. Zie op vers 6. verwijsteksten
8 Of: toevlucht hebben.
9 Dat de Schrift elders verklaart door de schaduw der vleugelen. Zie Ruth 2 op vers 12. Ps. 57:2. verwijsteksten
10 Zie Ps. 3 op vers 3. verwijsteksten
 
6 Want Gij, o God, hebt gehoord naar mijn 11geloften; Gij hebt mij gegeven de 12erfenis dergenen die Uw Naam vrezen.
11 Dat is, mijn gebeden, die ik U met geloften van dankbaarheid heb voorgedragen, als de heiligen plegen te doen. Zie Gen. 28:20. Richt. 11:30, 31. Ps. 116:18; 132:2, en onder, vers 9. verwijsteksten
12 Hij ziet op het land Kanaän, waarover hem God, met beloften Zijner beschutting, tot koning had gesteld, vertrouwende dat Hij hem dienvolgens daaruit niet zou verstoten, alsook niet van het erfdeel des hemelsen Kanaäns, waarvan het aardse een voorbeeld en pand was. Zie Hebr. 11:8, 10, 13, 14, 15, 16. verwijsteksten
 
7 Gij 13zult dagen 14tot des 15konings dagen toedoen; zijn jaren zullen zijn als van 16geslacht tot geslacht;
13 Of: doet toe, biddenderwijze, en alzo in het volgende.
14 Of: boven, op.
15 Verstaande zichzelven (niettegenstaande de vijanden voorhadden hem het leven te benemen) en bijzonderlijk den Heere Christus, zijn Zoon naar het vlees, Wiens voorbeeld hij was. Vgl. 2 Sam. 7:13, 16. Psalm 72; 89:21, 30, 37, 38. verwijsteksten
16 Hebr. geslacht en geslacht, dat is, in alle geslachten.
 
8 Hij zal eeuwiglijk voor Gods aangezicht 17zitten; 18bereid goedertierenheid en waarheid, dat zij hem behoeden.
17 Regerende op zijn troon. Zie Ps. 29:10. Luk. 1:32, 33. Hand. 2:30. verwijsteksten
18 Of: beschik, bestel, als zijn toegelegd en voorbereid deel. In het Hebreeuws wordt hetzelfde woordje man gebruikt, dat het hemelse Man had, waarmede God Israël spijzigde in de woestijn als met een voorbereide spijze.
 
9 Zo zal ik Uw Naam psalmzingen in eeuwigheid, 19opdat ik mijn 20geloften betale, 21dag bij dag.
19 Of: door te betalen, enz.
20 Zie vers 6. Job 22 op vers 27. verwijsteksten
21 Hebr. dag dag, dat is, dag bij dag, dagelijks. Zie Gen. 39 op vers 10. Insgelijks Ps. 68:20. Jes. 58:2. verwijsteksten

Einde Psalm 61