Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 20 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 20

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Een zegening en gebed der kerk voor den koning David, zullende uittrekken ten strijde; met een vast vertrouwen van victorie en triomf, door den hemelsen Koning, den Messias.
 
Gebed voor den koning
1 EEN psalm van David, voor den 1opperzangmeester.
1 Zie Ps. 4 op vers 1. verwijsteksten
 
2 De HEERE verhore u in den dag der benauwdheid; de 2Naam van den God Jakobs 3zette u in een 4hoog vertrek.
2 Zie 2 Sam. 6 op vers 2, en vgl. onder, vers 8. verwijsteksten
3 Hebr. eigenlijk: verheffe of verhoge u.
4 Waar gij verzekerd moogt zijn tegen het geweld der vijanden. Zie 2 Sam. 22 op vers 3. Dat is, Hij beware en beschutte u. verwijsteksten
 
3 Hij zende 5uw hulp uit het 6heiligdom, en ondersteune u uit Sion.
5 Door dewelke gij moogt worden geholpen.
6 Waar de ark des verbonds (des Heeren Christus’ voorbeeld) was, op den berg Sion.
 
4 Hij 7gedenke al uw spijsoffers, en make uw brandoffer tot 8as. 9Sela.
7 Anders: Hij rieke, dat is, Hij neme aan, houde voor aangenaam, gedenkende aan Zijn beloften en uw gebeden. Zie Lev. 2 op vers 2. Hos. 14 op vers 8. verwijsteksten
8 Tonende met enig teken dat het Hem aangenaam is. Zie Lev. 9:24. 2 Sam. 24 op vers 23. 1 Kron. 21:26. Anders: Hij make uw brandoffer vet, dat is, Hij late het Zich aangenaam zijn, als wezende uit een oprechte affectie van het beste geofferd. verwijsteksten
9 Zie Ps. 3 op vers 3. verwijsteksten
 
5 Hij geve u naar uw 10hart, en 11vervulle al uw raad.
10 Dat is, naar uw wens, dat uw voornemen wel mag gelukken.
11 Dat is, volbrenge, als in het volgende.
 
6 12Wij zullen juichen over 13uw heil en de vaandelen 14opsteken in den Naam onzes Gods. De HEERE 15vervulle al uw begeerten.
12 Hier verklaart de gemeente haar vertrouwen van de verhoring en victorie.
13 Dat gij, o koning, van God zult ontvangen, of: dat Gij, o God, onzen koning zult geven. Of: uw overwinning (en alzo in het volgende), die u God verlenen zal. Zie 2 Sam. 8 op vers 6. verwijsteksten
14 Of: laten vliegen, voeren; tot een teken van goeden moed en vertrouwen van victorie en triomf, en dat ter ere van onzen God, en onzer vijanden schrik. Vgl. Ps. 60:6. Hoogl. 2:4; 5:10; 6:4; insgelijks Num. 2:2, 3, enz., met de aantt. In het Hebreeuws is een woord alsof men zeide: wij zullen vaandeleren. verwijsteksten
15 Of: zal vervullen.
 
7 Alsnu weet ik, dat de HEERE Zijn gezalfde 16behoudt; Hij zal hem verhoren uit den hemel Zijner 17heiligheid; 18het heil Zijner rechterhand zal zijn met mogendheden.
16 Of: verlost heeft, overwinning gegeven heeft, dat is, ik vertrouw zo vast, vanwege Zijn beloften, dat hem God victorie zal geven, alsof hij ze bereids had.
17 Dat is, uit Zijn heiligen hemel, die alzo genoemd wordt omdat God, Die de Heiligheid Zelve is, daarin gezegd wordt te wonen; alzo paleis Uwer heiligheid, Ps. 5:8. verwijsteksten
18 Anders: door de krachten des heils Zijner rechterhand, dat is, Zijn rechterhand krachtiglijk uitstrekkende om voor Zijn gezalfde de overwinning te bestieren.
 
8 19Dezen vermelden van wagens en die van paarden, maar wij zullen vermelden van den Naam des HEEREN onzes Gods.
19 Onze vijanden vermelden, de een van menigte van ijzeren wagens, de ander van veelheid der paarden, waarop zij vertrouwen, maar wij, enz.
 
9 Zij hebben zich 20gekromd en zijn gevallen, maar wij zijn gerezen en staande gebleven.
20 Als Sisera, Richt. 5:27. verwijsteksten
 
10 O HEERE, 21behoud; die Koning 22verhore ons ten dage van ons roepen.
21 Of: geef heil, overwinning, als vers 7. verwijsteksten
22 Of: zal ons verhoren, te weten de hemelse Koning, onze Heere Jezus Christus, Wiens voorbeeld David was.

Einde Psalm 20