Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 145 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 145

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Gods grootheid en goedheid
1 EEN lofzang van David.
Aleph. O mijn God, Gij Koning, ik zal U verhogen, en Uw Naam loven in eeuwigheid en altoos.
2 Beth. Te allen dage zal ik U loven, en Uw Naam prijzen in eeuwigheid en altoos.
3 Gimel. aDe HEERE is groot en zeer te prijzen, en bZijn grootheid is ondoorgrondelijk. a Ps. 18:4; 150:2. b Job 5:9. verwijsteksten
4 Daleth. cGeslacht aan geslacht zal Uw werken roemen, en zij zullen Uw mogendheden verkondigen. c Deut. 4:9; 6:7. verwijsteksten
5 He. Ik zal uitspreken de heerlijkheid der eer Uwer majesteit, en Uw wonderlijke daden.
6 Vau. En zij zullen vermelden de kracht Uwer vreselijke daden; en Uw grootheid, die zal ik vertellen.
7 Zain. dZij zullen de gedachtenis der grootheid Uwer goedheid overvloediglijk uitstorten; en zij zullen Uw gerechtigheid met gejuich verkondigen. d Ps. 119:171. verwijsteksten
8 Cheth. eGenadig en barmhartig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. e Ex. 34:6, 7. Num. 14:18. Ps. 86:15; 103:8. verwijsteksten
9 Teth. De HEERE is aan allen goed, en Zijn barmhartigheden zijn over al Zijn werken.
10 Jod. Al Uw werken, HEERE, zullen U loven, en Uw gunstgenoten zullen U zegenen.
11 Caph. Zij zullen de heerlijkheid Uws Koninkrijks vermelden, en Uw mogendheid zullen zij uitspreken;
12 Lamed. Om des mensen kinderen bekend te maken Zijn mogendheden, en de eer der heerlijkheid Zijns Koninkrijks.
13 Mem. Uw Koninkrijk is een Koninkrijk van alle eeuwen, en Uw heerschappij is in alle geslacht en geslacht.
14 Samech. De HEERE ondersteunt allen die vallen, en Hij richt op alle gebogenen.
15 Ain. Aller fogen wachten op U, en Gij geeft hun hun spijze te zijner tijd. f Ps. 104:27. verwijsteksten
16 Pe. Gij doet Uw hand open, en verzadigt al wat er leeft naar Uw welbehagen.
17 Tsade. De HEERE is rechtvaardig in al Zijn wegen, en goedertieren in al Zijn werken.
18 Koph. De HEERE is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in der waarheid.
19 Resch. Hij doet het welbehagen dergenen die Hem vrezen, en Hij hoort hun geroep en verlost hen.
20 Schin. De HEERE bewaart al degenen die Hem liefhebben, maar Hij verdelgt alle goddelozen.
21 Thau. Mijn mond zal den prijs des HEEREN uitspreken; en alle vlees zal Zijn heiligen Naam loven in der eeuwigheid en altoos.

Einde Psalm 145